Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

İş hayatının artan rekabet ortamı ve sürekli değişen yasal mevzuat, şirketlerin mali işler süreçlerini (muhasebe, vergi, finansal raporlama, bordro vb.) en verimli ve en doğru şekilde yönetmelerini zorunlu hale getirdi. Şirket yönetimleri kendi faaliyet alanlarına odaklanıp, şirketin bu günü ve geleceği için kritik öneme sahip olan mali işler süreçlerini “Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri” sunan profesyonel ve uzman firmalara teslim ederek, büyüme, karlılık, uluslararası piyasalara açılma gibi hedeflerine ulaşabilir.

KPMG’nin “Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri” ekibi olarak, uzman kadromuz ve yöneticilerimizle muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında sayısız çözümler sunarak müşterilerimizin finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşmasında yardımcı oluyoruz.

1-      Muhasebe ve Finansal Destek Hizmetlerimiz

   Resmi defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması

   Grup hesap planının Tek Düzen Hesap Planı ile eşleştirilmesi, grup hesap planına göre mizan ve raporlama alınabilmesi

   Ortak hizmet merkezleri (Shared Service Center) tarafından grup muhasebe standartlarına göre tutulan muhasebe kayıtlarından yola çıkarak Vergi Usul Kanunu’na göre resmi defterlerin oluşturulmasına destek olunması

   Müşteri nezdinde yeni muhasebe yazılımı kurulumu esnasında yerel muhasebe standartları konusunda danışmanlık sunulması, hesap planı oluşturulması ve yazılımın muhasebe süreçleri yönünden test edilmesi

   E-Defter, E-Fatura ve diğer benzer elektronik uygulamalarda destek hizmetleri

   Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun (IFRS ve US GAAP) yönetim raporlaması hizmetlerinin sunulması

   İç denetim ve diğer denetimlerde (vergi dairesi, zorunlu finansal denetim vb.) finansal verinin denetçilere sunulması konusunda muhasebe ve finans ekiplerine destek olunması

   Şirketlerin yeniden yapılanma, birleşme, devir, tasfiye gibi süreçlerinde hızlı ve esnek çözümler üretebilme (geçici muhasebe ve finans personeli ile yöneticisi temin edilmesi vb.)

   Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetler (satış faturalarının kesilmesi, yaşlandırma raporlarının hazırlanması, ödeme listelerinin ve banka talimatlarının hazırlanması, alıcı ve satıcı mutabakatlarının yapılması vb.)

2- İrtibat Bürolarına Özel Hizmetlerimiz

   İrtibat bürolarının tüm muhasebe, beyanname, bordro işlemlerinin takibi ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

   İrtibat bürosu süre uzatım sürecinde destek olunması

   İrtibat bürolarına özel faaliyet inceleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması

3-      Vergi Hizmetlerimiz

Vergi profesyonellerimiz, kurumların tüm vergi beyannamelerinin ve formlarının hazırlanması, elektronik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulması ve tahakkuk edilmesi konusunda tam destek sağlamaktadır.

 

a)      Beyanname Hazırlama Hizmetlerimiz

Dolaylı Vergiler

   Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi

   Aylık Sorumlu Sıfatı ile Sunulan Katma Değer Vergisi Beyannamesi

   Aylık Damga Vergisi Beyannamesi

   Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

   Aylık Ba ve Bs Formları

Kurumlar Vergisi ve Diğer

   Aylık/Üç Aylık Muhtasar Beyannameleri

   Üç Aylık Kurum Geçici Vergi Beyannamesi

   Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri

b)      Beyanname Hazırlama Amaçlı Kontrol Hizmetlerimiz

    Beyanname hazırlama amacına yönelik olarak şirketlerin muhasebe birimleri tarafından tutulan kayıtların ve bu kayıtlara baz oluşturan destekleyici dokümanların aylık olarak incelenmesi ve bu inceleme neticesinde beyannamelerin hazırlanması

   Muhasebe birimleri tarafından hazırlanan beyannamelerin ve buna destek oluşturan kayıtların ve dokümanların kontrolü

   “Beyanname hazırlama ve kontrol” amaçlı inceleme hizmetlerimizle ilgili bulguların aylık rapor eşliğinde müşterilerimizin dikkatine sunulması

   Müşterilerimize finansal planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takviminin hazırlanması

   IFRS ve US GAAP’e göre “ertelenmiş vergi” hesaplamalarının yapılmasına destek olunması ve bunlarla ilgili vergi raporlarının hazırlanması

   KDV iade listelerinin hazırlanması

   Vergi dairesi işyeri tescil işlemlerinin yapılması