Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Hizmetlerimiz

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 2871 Sayılı Çevre Kanunu’nun sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda belirli ürün ve eşyaların, yurt içinde piyasaya arz edilmesi sonucunda, poşetler için satış noktalarında, 

diğer ürünler için ise piyasaya süren/ithalatçılardan belirli bir tutarda geri kazanım katılım payının tahsil edilmesine yönelik mükelleflerden alınacak olan mali bir yükümlülüktür.

Birçok şirketin faaliyetlerini yürütmesi sırasında kullanılan ürünler ile ilgili olarak Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin sorumlulukları bulunmaktadır.  Şirketler Geri Kazanım Katılım Payı kapsam dahilinde olabilecek eşyaları analiz etmeli, yükümlülüklerini belirlemeli, söz konusu eşyalara yönelik gerekli bildirim, beyan ve ödemelerini yükümlülükleri çerçevesinde zamanında yerine getirmelidirler.

Söz konusu yükümlülükleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

Ürünlerin ithalatının gerçekleştirilmesi veya piyasaya arz edilmesi nedeniyle ortaya çıkan «GEKAP kapsamı ürünlerin belirlenmesi, beyanname verilmesi ve ilgili tutarın ödenmesi yükümlülüğü»

GEKAP mevzuatı uyarınca belirlenen* ürün ve eşyaların kayıt altına alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılması gerekebilecek olası “bildirim yükümlülüğü”

GEKAP kapsamında yapılmış olan işlemlerin ve bu işlemlere yönelik kayıtların «en az beş yıl muhafaza edilmesi yükümlülüğü»

Bu kapsamda, KPMG Türkiye olarak sizlere aşağıdaki başlıklarda yardımcı olabiliriz: 

Ürün Analizi Destek Hizmeti: Gerek Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulacak beyanname gerekse Çevre Bakanlığı’na yapılacak bildirimler için her şirketin eşyalarının ilgili liste kapsamına girip girmediğinin analizini yapması gerekmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalarımız, firmanızın ilgili birimleri ile bir araya gelerek ürün standardizasyonu ve kategori çalışmaları yapılmasını içeriyor.

GEKAP Beyannamesi Destek Hizmeti: Şirketlerin kimi ürünleri için yalnızca beyan kimi ürünler için ise beyan ve ödeme yükümlülüğü doğmuştur. Şirketin beyanname yükümlülüğünü yerine getirmesi sırasında aylık danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

GEKAP Eğitim Hizmeti: Şirket personeli için şirketin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda GEKAP mevzuatı baz alınarak eğitim hizmeti vermekteyiz.

GEKAP Süreç Denetimi Hizmeti: Şirketinizin GEKAP mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak geriye dönük kontrollerle süreç uyum destek hizmeti sunmaktayız.