Yüzde 5 Vergi İndiriminde Olası Hak Kaybına Dikkat

Yayınlanma Tarihi: 10 Mart 2020


Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Yararlandığı “Yüzde 5 Vergi İndirimi” Uygulamasında 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Mahsup Talebinin Yapılmaması Durumunda Olası Hak Kaybına Dikkat…

Vergiye uyumlu mükelleflerin yararlandığı “Yüzde 5 Vergi İndirimi” uygulamasında, indirilecek vergi tutarının ödenmesi gereken vergi tutarından daha fazla olması durumunda kalan tutarın bir yıl içerisinde tahakkuk eden diğer vergilerden mahsup edilmesi gerektiği, aksi durumda mahsup edilemeyen tutarın red ve iadesinin mümkün olamayacağını hatırlatmak isteriz.

Uygulamayı kısaca özetlemek gerekirse;

Yüzde %5 Vergi İndirimi Uygulamasını Hatırlayalım

6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve uygulamaya yönelik esaslar ise 301 Seri No:lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenmiş idi.

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi

MÜKERRER MADDE 121- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir ve Şartları Nelerdir?

Tebliğin 4 üncü bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

- Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri,

yararlanabileceklerdir.

Tebliğin 3 üncü bölümünde belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

·  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması,

·  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

·  Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

·   Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması,

şarttır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Vergi Tutarı, Ödenmesi Gereken Vergi Tutarından Fazla Olan Mükellefler Ne Yapmalı?

2018 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin hazırlanması aşamasında söz konusu indirimin uygulandığı;

·   Kurumlar vergisi ile geçici vergileri arasında fark olmayan ve “ödenecek kurumlar vergisi “çıkmayan mükelleflerde, 

ve

·   Hesaplanan vergi indirimi tutarının ödenmesi gereken vergi tutarından daha fazla olduğu durumlarda,

“Devreden Vergi İndirimi” tutarı “iade alacak” olarak dikkate alınmaktadır.

Örneğin; 2018 hesap dönemine ilişkin olarak kanuni süresinde verilen kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen matrah üzerinden 100.000 TL kurumlar vergisi hesaplanmış olsun. Mükellefin tüm şartları sağlaması durumunda yararlanabileceği vergi indirimi tutarı 5.000 TL’dir. (100.000 * %5)

Dönem içerisinde ödenen geçici vergi tutarı 98.000 TL ise, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirilemeyen 3.000 TL’lik vergi indirimi “iade alacak” rakamını oluşturacaktır.

Söz konusu “iade alacak” tutarının ise, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde (30 Nisan 2020) mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarların iadesi söz konusu olamayacaktır.

Dolayısıyla, “iade alacak” hakkı doğan mükelleflerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar mahsup taleplerini yapmamaları durumunda, olası hak kaybının gündeme geleceğini önemle vurgulamak isteriz.