Transfer Fiyatlandırması Formuna İlişkin Pratik Bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 09 Nisan 2021


Kurumlar Vergisi Mükellefleri, bağlı bulundukları vergi dairesine, ilişkili taraflarla bir takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri mal veya hizmet alım satım işlemlerini “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u (Ek-3 Form) doldurarak yıllık beyanname ekinde ibraz etmelidir.

1 Eylül 2020’de yayımlanan 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile Transfer Fiyatlandırması form yükümlülüklerinde güncelleme yapılmıştır.

 

Bu yazımızda 4 seri no.lu Genel Tebliğin getirdiği değişikliklere ilişkin açıklayıcı ipuçları ile bakışımızı sunacağız.

 

Mevcut Transfer Fiyatlandırması Form Yükümlülüğü (EK-3 Form)

 

Vergi mükellefleri mevcut EK-3 Formu’nu güncel yükümlülüklerine uygun şekilde doldurmalıdır. Vergi idaresi bu form aracılığı ile beyan edilen tutar ve yöntemlerden faydalanarak şirketler hakkında bilgi sahibi olup gereken durumlarda inceleme ve sorgulama yapabilmektedir.

Dolayısıyla transfer fiyatlandırması formunun doldurulmasında karşılaşılan bazı önemli noktadan bahsetmek faydalı olacaktır.

Öncelikle hem yurtiçi hem de yurtdışı ilişkili işlemler Transfer Fiyatlandırması formunda beyan edilmelidir.. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formu’nu doldurmadan önce ilgili hesap döneminde ilişkili şirketler ile yapılan tüm işlemler tespit edilmelidir.

Önceki dönemlerden farklı olarak 2020 hesap dönemi ve sonrasında mükelleflerin EK 3 Form’da her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL’nin altında olan mal veya hizmet alım ya da satım işlem bilgileri ile söz konusu ilişkili kişi bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmadığı 4 seri no’lu Tebliğ ile uygulamaya koyulmuştur.

30.000 TL’lik sınırın aşılıp aşılmadığı değerlendirilirken her ilişkili kişi bazında ve işlem bazında ayrı ayrı bakmak gereklidir. Basit bir örnek verecek olursak;

A firmasının ilişkili B firması ile gerçekleştirdiği alım-satım işlemlerinin detayına aşağıda yer verilmiştir.


Alım (Mal Alımı)

20.02.2020 20.000 TL

01.03.2020  5.000 TL

Toplam: 25.000 TL

Satım (Hizmet Satımı)

15.01.2020 10.000 TL

01.04.2020 40.000 TL

Toplam: 50.000 TL

Söz konusu örnekte, B firmasından alınan toplam mal alım tutarı 25.000 TL olup; 30 bin TL sınırının altında kalmaktadır. Dolayısıyla, mal alım işlemi formda beyan edilmemelidir. Öte yandan, yine B firması ile gerçekleştirilen hizmet satımı işlemine bakacak olursak, toplam satım bedeli sınır tutarın üzerinde yer alması sebebiyle forma dahil edilmelidir.

Bununla beraber yıllık hazırlanacak transfer fiyatlandırması raporlarında söz konusu tutar ayrışması bulunmamakta olup mükellefler  kapsama giren tüm ilişkili işlemlerini transfer fiyatlandırması raporlarında belirtmelidirler.

İşlemlerdeki alım ya da satım tutarları KDV, ÖTV, ÖİV, BSMV gibi vergilerden arındırılmış halleriyle net tutar olarak beyan edilmelidir. Ayrıca, ilişkili kişilerle yapılan tüm işlemler, fiili alım satım tutarları dikkate alınarak beyan edilmelidir.

Debit/credit note uygulamaları ilgili ürünlerin (hammadde, yarı mamul, mamul ticari mal) alım veya satım tutarlarından indirim yoluyla netleştirilmesi suretiyle belirtilmelidir.

Alım veya satım tutarları da iade iskonto ve diğer indirimlerin düşülmesiyle elde edilen net tutarlar forma dahil edilmelidir. Ciro primleri de benzer şekilde forma netleştirilerek eklenmelidir.

Değerleme sonucu oluşan kur farkları dikkate alınmamakla birlikte, faturalanmış kur farkı geliri/ gideri olması durumunda bu tutarlar da ilişkili işlem tutarına dâhil edilmelidir.

Aylık, üç aylık ya da yıllık dönemler gibi rutin olarak ve sözleşmeye bağlı olarak yansıtılan hizmet bedellerinin "Diğer" altında "Grup içi hizmetler" bölümünde belirtilmesi uygun olacaktır.

Masraf yansıtmalarının "Diğer/Diğer İşlemler" başlığı altında belirtilmesi uygun olacaktır.

"Mali İşlemler" genel olarak grup içi kredi/ödünç para/gayri nakdi kredi veya mevduat işlemlerinden oluşmaktadır. Yıl sonunda dönem içinde alınan kredinin ödenmiş olması ve mevcut bir kredi bakiyesi olmaması durumunda; anapara tutarına alınan kredi tutarı, faiz kısmına ise ödenen ve tahakkuk eden faiz tutarı yazılmalı. Eğer dönem sonunda kredi geri ödenmemişse anapara tutarına kredi dönem sonu bakiyesi, faiz kısmına ise ödenen ve tahakkuk eden faiz tutarı yazılmalıdır.

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen finansal kiralama işlemlerinin de "mali işlemler" altında gösterilmesi uygun olacaktır.

İlişkili şirketlerden gayri nakdi teminat karşılığı bir komisyon geliri veya komisyon ödemesi bulunması durumunda anapara tutarı olarak garantör olunan kredi tutarı, sağ tarafına ise alınan/ödenen komisyon tutarı yazılmalıdır.

Örtülü sermaye kapsamında değerlendirilecek ilişkili şirket cari hesabından borçlanma olması durumunda ise bu tutarların da ödünç para kısmında gösterilmesi gerekmektedir.

Mevduatlarda ise ortalama mevduat tutarının anapara olarak, faiz gelirinin ise elde edilen faiz tutarı artı tahakkuk eden faiz tutarı şeklinde belirtilmesi uygun olacaktır.

İlişkili taraflarla yapılan bir borçlanma durumunda bu borcun örtülü sermaye sayılması önemli olmaksızın formun örtülü sermaye ile ilgili kısmına dahil edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen noktalar formun daha sağlıklı düzenlenmesinde kolaylaştırıcı önemli noktalardır ve mükelleflerin formu doldururken bu noktaları dikkate alması yararlarına olacaktır.

Beyanların eksik ya da yanlış doldurulması mükelleflerin vergi incelemesine tabi tutulmasına sebep olabilmektedir.

Yazarlar: Özge Özgül (Transfer Fiyatlandırması, Müdür) & İbrahim Girişken (Transfer Fiyatlandırması, Stajyer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Özgül
Müdür
oozgul@kpmg.com