Teşvik Belgeli Makine-Teçhizat İçin Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası

Yayınlanma Tarihi: 15 Mart 2024


Teşvik Belgeli Makine-Teçhizat İçin Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası  

(Serinin Üçüncüsü)

Teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat teslimleri, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi uyarınca KDV’den istisnadır. Zaman zaman söz konusu kıymetler, kurulum veya montaj gibi hizmetlerin verilmesini zorunlu kılmaktadır.

Teşvik belgeli makine ve teçhizat için verilen montaj ve kurulum gibi hizmetlerin hangi durumlarda KDV istisnasına konu edileceği Serinin üçüncüsü olarak kaleme almış olduğumuz bu makalede ele alınacaktır.    

Teşvik Belgeli Harcamalara Verilen Hangi Hizmetler İstisna Kapsamındadır?

Belge kapsamındaki makine ve teçhizatın yatırım yerindeki kurulumu ve montajına ilişkin hizmetler de istisna kapsamındadır. Ancak, bu hizmetler için KDV istisnasının uygulanabilmesi montaj veya kurulumun, teslimi gerçekleştiren satıcı tarafından yatırım yerinde sunulması, söz konusu hizmetlerin makine-teçhizat bedeline dahil edilip ayrıca fatura edilmemesi veya makine-teçhizat teslimi için düzenlenen faturada ayrıca gösterilmemesi gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığı sürece kurulum ve montaj hizmeti de KDV istisnasından yararlanacaktır.

Teşvik belgeli makine ve teçhizat için satıcı tarafından verilen kurulum ya da montaj şeklindeki hizmetlerin KDV istisnasından yararlanabileceği durumu aşağıdaki örneklerle göstermekte fayda olduğu kanaatindeyim.

Örnek: Yatırım teşvik belgesi sahibi Çınar A.Ş. belge kapsamında 5 ayrı makinadan teşekkül 1 set üretim bandı almak üzere satıcı Poyraz A.Ş. ile anlaşmıştır. Üretim bandının bedeli 5 Milyon TL, montaj ise 200 Bin TL olarak kararlaştırılmıştır. Montaj makinanın teslimiyle birlikte Poyraz A.Ş. tarafından sunulacaktır.

Poyraz A.Ş. üretim bandının bedeli için ayrı, montajı için ayrı fatura düzenler ise montaj hizmetine KDV istisnası uygulanması mümkün değildir. Diğer taraftan, üretim bandının ve montaj hizmetinin bedeli aynı faturada ancak ayrı satırlarda gösterilmesi halinde de montaj hizmeti için KDV istisnası uygulanamaz. Montaj hizmetinin KDV istisnasına konu edilebilmesi için söz konusu hizmetin üretim bandı bedeli içinde yer alması, faturanın da bu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Özelgeler Ne Diyor?

Makine ve teçhizattan ayrı olarak alınan hizmetle ilgili 02/02/2012 tarih ve B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-2 sayılı özelgede “…Buna göre, teşvik belgesi sahibi firmaya, belge ekinde yer alan makine ve teçhizatların tesliminden ayrı olarak tarafınızdan verilen otomasyon kurulum hizmetinin KDV Kanununun 13/d maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde görüş verilmiştir.

04/02/2012 tarihli bir başka özelgede; “İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ön izolasyonlu boruların üretimini yaptığınız ifade edilerek, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin izolasyonsuz boruları firmanıza getirerek izolasyon yaptırmaları halinde verilen bu hizmetin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Buna göre, KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamındaki istisna, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat tesliminde uygulanmakta olup, hizmetler yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi istisna kapsamına girmemektedir.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26.10.2018 ve 39044742-130[Özelge]-E.956035 sayılı özelgesinde; “... vergi kimlik numaralı mükellefi ... Mağazacılık Hizm. Tic. A.Ş.nin İstanbul ili, Esenyurt ilçesindeki depo inşaatı işini yapmakta olduğunuz, söz konusu Şirkete ait 16/07/2018 tarih A 138416 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) ve ekinde yer alan Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna hükümlerinden faydalanılarak temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin listenin Şirketinize ibraz edildiği, anılan YTB ekindeki listeye istinaden istisna kapsamında temin edilecek makine ve teçhizatın alt taşeron firma tarafından temin edilip inşaata montaj ve kurulumunun yapılarak işçilik bedeli ile fatura düzenleneceği belirtilmiş olup, söz konusu makine ve teçhizat temin ve montaj işine ait faturaların malzeme ve işçilik dahil mi yoksa malzeme ayrı işçilik ayrı mı düzenleneceği ile anılan YTB'ye istinaden söz konusu Şirkete istisna kapsamında gerçekleştirilen teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'nin iadeye konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Buna göre, teşvik belgesi eki listelerde yer alan ve teşvik belgesi sahibi mükellefe bir bütün halinde teslimine teknik olarak imkân olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu, montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat istisna kapsamında olduğundan, Şirketiniz tarafından ...................... Mağazacılık Hizm. Tic. A.Ş.ye teslim edilecek makine ve teçhizata ilişkin yatırım mahallindeki kurulum ve montaj işleri, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilip istisna dışında tutulmayacak olup, istisna kurulum ve montaj dahil toplam bedele uygulanacaktır.

Ayrıca, YTB kapsamında gerçekleştirdiğiniz teslimler nedeniyle yüklenilen ve telafi edilemeyen KDV'nin, YTB kapsamında istisna uygulanarak düzenlenen faturaların YTB eki listelerde yer alan makine ve teçhizat niteliğinde olması, herhangi bir hizmete ayrı olarak istisna uygulanmadığının anlaşılması ve istisna kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için alt taşeron firmanıza yaptırılan montaj, işçilik giderlerinin iadeye konu işlemle ilişkilendirilebilmesi koşuluyla iadeye konu edilebileceği tabiidir.” görüşü verilmiştir.

Şaban Atuçuran
Direktör
satucuran@Kpmg.Com