ÖTV İadesi İşlemlerinde Son Dönemde Yaşanan Sorunlar

Yayınlanma Tarihi: 27 Mayıs 2019


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece, bu malların imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde, vergi tutarlarının iade yöntemi ile indirimli uygulanması mümkün hale gelmiştir. Söz konusu Kararname'nin uygulama usul ve esasları 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/C-1) bölümünde (bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde) açıklanmış olup, ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılarak yine aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabileceği belirtilmiştir. Yine ayrıca, "Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi" başlıklı (III/C-1.4.1.3) bölümünde iade taleplerinin, ilgili Tebliğin (III/C-1.4.1.2) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmeyeceği bilgisine yer verilmiştir. Bununla birlikte, Özel Tüketim Vergisi iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkındaki 3/4/2018 tarih ÖTV-3/2018-1 sayılı 23 no.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; 2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 1 inci maddesi kapsamında, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmasından kaynaklı iade taleplerine ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi (1) Sayılı Uygulama Genel Tebliğinin III/C-1.4.1.2 bölümüne istinaden istenilen ve kağıt ortamında vergi dairelerine ibraz edilen belgelerin, 01.05.2018 tarihinden itibaren iade talep eden mükellefler tarafından İnternet Vergi Dairesine, sözü edilen Tebliğde belirtilen süreler içinde elektronik ortamda yüklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda yapılan bu yüklemeye istinaden sistem tarafından "ÖTV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı" üretileceği ve iade talebinde bulunan mükelleflerin, bu alındı ile iade talebine esas diğer belgeleri vergi dairesine ibraz etmeleri gerektiği belirtilerek ÖTV iade taleplerinin, elektronik ortamda gönderilenler de dâhil, iade için aranılan tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacağı bilgisine yer verilmiştir.

İade Talebine İstinaden Süre Kısıtlamasına İlişkin Yargı Kararları

Geçtiğimiz dönemlerde, yukarıda kısaca bilgi verdiğimiz ve ÖTV iadesine ilişkin taleplerin tebliğ ile belirtilen süreler içerisinde yapılması gerektiği ileri sürülerek, İdare tarafından iade talepleri reddedilmiş, mükellefler tarafında açılan davalarda ise süre sınırlamasına ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeler tarafından mükellef lehine kararlar verilmiştir.

Son dönemlerde ise, bazı vergi daireleri tarafından mükelleflere tebliğ edilen yazılarda,

  • ÖTV iade talebi sonucunda mahsubu mümkün tutarların, tebliğ ile belirlenen 12 aylık süre içerisinde kurumun tahakkuk etmiş bir vergi borcunun bulunmaması ya da vadesi geçmiş bir vergi borcunun bulunmaması nedeniyle fiili olarak gerçekleşmediği,
  • ÖTV iade talebine ilişkin evrakların elektronik ortamda 12 aylık süre içerisinde vergi dairesine ibraz edilmediği

gerekçeleri öne sürülerek mahsuben iade talepleri reddedilmekte ve mükellefler tarafından 12 aylık süre sonrasında mahsubu yapılan vergi borçlarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesi hükmü gereği, vade tarihinden itibaren hesaplanan gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerektiği yönünde tebligatlar tebliğ ediliyor. Son dönemde mükelleflere tebliğ edilen tebligatlar neticesinde, konu yargıya taşınmış olup, tarafımızca da takip edilen bir dava özelinde, yürürlükte bulunan vergi kanunlarında iade talepleri konusunda herhangi bir süre sınırlandırması öngörülmediği ve tebliğle süre sınırlaması neticesinde iade taleplerinin reddedilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle vergi mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması yönünde karar verilmiştir.

Sorumlu Vergicilik Bakışıyla…

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste kapsamında ÖTV İadesi talepleri neticesinde, kanun ile belirlenmeyen süre kısıtlamaları ve mahsup talebine istinaden vergi dairesine ibraz edilmesi gereken belgelerin zamanında ibraz edilememesi sebebiyle ÖTV iadesi taleplerinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz. Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalara ve örnek davaya istinaden, ÖTV iadesi talepleri reddedilen mükelleflerin vergi mahkemeleri aracılığıyla yargı sürecini başlatmalarını sorunun çözümüne bir seçenek olarak değerlendiriyoruz.​

Yiğit Can Doğruç
Kıdemli Müdür
ydogruc@kpmg.com