Mali Tatilde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Yayınlanma Tarihi: 03 Temmuz 2024


Giriş

Bilindiği üzere, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile her yıl 1-20 Temmuz arası mali tatil uygulanmaktadır. Mali tatilde, hem vergi hem de çalışma hayatına dair bazı yükümlülüklerin ertelenmesi söz konusu olmaktadır. Kanun metninde, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise mali tatil başlangıcının Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden gün olacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla 2024 yılında mali tatil 2-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır.

Yasal verilme süresinin son günü mali tatile (2-20 Temmuz) rastlayan yükümlülükler 27 Temmuz’a, mali tatil süresi sona erdikten sonra beş gün içinde biten Kanuni ve İdari süreler ise 25 Temmuz’a uzatılmaktadır. Bu yazıda sosyal güvenlik mevzuatını ilgilendiren bazı bildirimlerin ertelenme süreleri izah edilecek ve konu örneklerle açıklanacaktır.

Kapsam

Mali tatilde sosyal güvenlik mevzuatı açısından SGK’ya karşı olan bazı yükümlülükler ertelenmektedir. Bunlar arasında işyeri ve işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgeleri sayılabilir. Ayrıca Kurumun denetim elemanları tarafından talep edilen işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz süreleri ile idari para cezalarına yapılacak itiraz ve ödeme süreleri de uzatılmaktadır.

Kapsam Dışı Haller

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil kapsamı dışındadır. Söz konusu bildirimlerin cari usul ve esaslara göre yapılması gerekmektedir.

Yapılandırma kanunları kapsamında ve/veya diğer taksitlendirilerek ödeme planına bağlanmış ödemeler mali tatilden etkilenmeyecek olup bu ödemelerin önceden belirlenmiş gününde yapılması gerekmektedir.

Örnekler

1)     10 Temmuz 2024 tarihinde işçi çalıştırmaya başlayan bir işyeri için işyeri bildirgesinin verilme süresi en geç 10.07.2024 olsa da, bu tarihin mali tatili rastlamasından dolayı 29.07.2024 tarihi* olarak dikkate alınacaktır.


2)     24 Temmuz 2024 tarihinde işe başlayan bir sigortalı için işe giriş bildirgesinin verilme süresi en geç 23.07.2024 tarihi olsa da, bu tarihin mali tatil bitimini takip eden beş günlük döneme rastlamasından dolayı 25 Temmuz tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş kabul edilecektir.

3)     İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesine ilişkin tebligatı 3 Temmuz 2024 tarihinde tebliğ alan işverenin, ibraz yükümlülüğünü normal şartlarda 18 Temmuz tarihine kadar yerine getirmesi gerekmektedir. İlgili tarihin mali tatile rastlamasından dolayı 29.07.2024* tarihine kadar verilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

4)     15-20 Haziran 2024 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalının, çalışmadığına dair bildirimi yapmanın yasal süresi 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erdiğinden mali tatil uygulaması kapsamı dışındadır.

5)     Haziran ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin en son verilme süresi 26 Temmuz tarihi olacağından, mali tatil uygulaması kapsamı dışındadır.

*27 Temmuz 2024 tarihi hafta sonu olduğundan takip eden ilk iş günü belirtilmiştir. 
Muhammet Kılıçöz
Müdür
mkilicoz@kpmg.com.tr