Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Oranlarının Uygulaması

Yayınlanma Tarihi: 18 Ağustos 2023


Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Oranlarının Uygulaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde önemli değişiklikler yapan “47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Taslak Tebliği”  Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak görüş ve öneri için internet sitesinde yayımlanmıştır

Söz konusu tebliğ taslağıyla getirilen yeni uygulamalar ve düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

1-    Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması

2-    Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna

3-    15/7/2023 Tarihinden Önce Kurumların Aktifinde Yer Alan Taşınmaz Satışlarında İstisnaya İlişkin Değişiklik

4-    Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Oranlarının Uygulaması İlişkin Değişiklik

5-    Proje Uygulaması Getirilen İstisnalara İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin Yürürlüğünden Önce Başlanılmış ve Halen Devam Eden İşler KDV Uygulamasına İlişkin Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Taslağı’na

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/KDV_teb_tas_47.pdf

linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda vergi mükellefleri tarafından yapılan  “Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Oranlarının Uygulaması” konusu ele alınacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Taslak Tebliğin 4 üncü maddesinde; “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.2.) bölümünün ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.” İbaresi yer almaktadır. 

Söz konusu paragrafta yer alan açıklama;

“Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz.”

şeklindedir.

Yukarı paragraftaki açıklamadan anlaşılacağı üzere; finansal kiralama sözleşmesinin düzenlendiği tarihten sonra KDV oranlarında bir değişiklik yapılsa bile, bu değişikliğin finansal kiralama işlemine bir etkisi olmayacağıdır.

Ancak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.2.) bölümünde; finansal kiralama işlemlerinde uygulanacak KDV oranlarına ilişkin açıklamalar yapılan son düzenlemeyle aşağıdaki gibi olmuştur. 

2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, kararnameye ekli (I) sayılı listenin (B) bölümünün8 16 ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanır.

Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 15 inci sırasında belirtilen, 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi uyarınca teslimleri KDV’den istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti (% 1) oranında KDV’ye tabi olup, bu araçların finansal kiralamaya konu olması halinde de (% 1) oranında KDV uygulanır.”

Bu düzenleme sonrasında finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya finansal kiralama sözleşmelerine konu malların kiralanması işlemlerinde KDV oranları,

-       sözleşme tarihinde işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacak,  

-       eğer sözleşme tarihinden sonra KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde ise yeni KDV oranları esas alınmak suretiyle KDV hesaplanması

gerekecektir. 

Ayrıca vergi idaresinin bu yeni anlayışına paralel olarak 04.08.2023 tarih ve E-50169878-200.03.01-66079 sayılı muktezasında verdiği görüşü de “KDV oranı değişen malların finansal kiralama şirketi tarafından kiraya verilmesinde finansal kiralama sözleşmesinin düzenlendiği tarihe bağlı olmaksızın kiralama döneminde geçerli olan KDV oranı üzerinden işlem yapılacağı”  şeklindedir.

 

İdarenin yukarıda belirtilen görüşü mevcut KDV Genel Uygulama Tebliği ile örtüşmemektedir. Taslak Tebliğ’de yapılacak olan düzenleme ile KDV Genel Uygulama Tebliği yukarıda anılan muktezaya uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, 10.07.2023 tarihinden geçerli olarak KDV oranlarında yapılan artışların mevcut tebliğ düzenlemesinin yürürlükte olduğu dönemde yapılmış sözleşmelere uygulanmaması vergi sisteminin belirliliği ve öngörülebilirliği bakımından daha doğru olacaktır.

 

Bu nedenle, değişiklik öncesi düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerine, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin değişiklik öncesinde geçerli esaslarının uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Tebliğde bu hususa ilişkin bir açıklamanın yer alması ihtilafları ve uygulamadaki tereddütleri gidermek bakımından yerinde olacaktır.

Ayrıca söz konusu tebliğ taslağında değişikler ve güncellemeler olması halinde yazımızın değişen güncel hali ayrıca dikkatlerinize sunulacaktır.        

 

 

Hasan Demir
Dolaylı Vergi Hizmetleri, Kıdemli Danışman
hdemir@kpmg.com.tr