Faaliyet Raporlarında Neler Değişiyor?

Yayınlanma Tarihi: 01 Ocak 2020


Bilindiği üzere sertifika sahiplerince her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı incelenerek, süre sonunu izleyen üç ayın sonunda bir Faaliyet Raporu düzenlenir. Yeni düzenlemede en önemli değişikliklerden biri de Faaliyet Raporlarına ilişkin kuralların neredeyse tamamen değişmiş olmasıdır.

Getirilen değişikliklerde öne çıkan unsurlara bir göz atalım: 

Faaliyet raporu dönemi nedir?

Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her 12 aylık dönem bir Faaliyet Raporu Dönemi’dir.

Faaliyet Raporu ne zaman düzenlenir?

Faaliyet raporu, her faaliyet raporu dönemi sonuna tekabül eden tarihi izleyen 3. Ayın sonuna kadar düzenlenmelidir.

Faaliyet Raporunun amacı nedir?

Faaliyet raporunun amacı gümrük işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının kontrolüdür. Bu nedenle Faaliyet raporu düzenleme anlayışı değişiyor. Müfettişlerce yürütülen geriye dönük sonradan kontrol denetimine benzer bir biçimde yapılması bekleniyor. Rapor kalitesinin yükseltilmesi isteniliyor.

Faaliyet Raporu örneklemin önemi nedir?

Örneklem sayısı azalıyor. Nicelik değil nitelik öne çıkıyor.

Örneklemde hangi rejim kodları incelenir?

Faaliyet Raporlarında taşımacı firmalar özet beyan ve transit beyanlarını, diğer firmalar ithalat ve ihracat beyannamelerini incelenecektir. Burada ilgili işlemlerin geriye dönük kontrolü neticesinde ortaya çıkan sonuçların yer alması beklenir.

Kimler düzenleyebilir?

Firma bünyesinde yapılıyorsa, gümrük işlemlerini yapan kişi veya çalıştırıldığı birimden farklı bir birimin/kişilerin yapması zorunludur.

Firma bu işlemleri denetim ve danışmanlık şirketlerinden hizmet alımı yolu ile de yapabilir. Şayet dolaylı temsil hizmetinin alındığı firma tarafından yapılacaksa, firmanın işlemlerini yapan kişi/birimden farklı kişiler/birimlerce yapılması zorunludur.

Hazırlanan raporlar nereye saklanır?

Düzenlenen raporlar idare tarafından talep edildiğinde sunulmak üzere şirket arşivinde saklanır. Kısacası bundan sonra Faaliyet Raporları Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmeyecektir. 

Zahide Demir
Yardımcı Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
zdemir@kpmg.com