Değerli Konut Vergisine Bakış

Yayınlanma Tarihi: 18 Ocak 2021


Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanun’la 2019 yılında getirilip daha sonra 7221 sayılı Kanun’la 2020 yılında neredeyse tamamen değiştirilen Değerli Konut Vergisi (DKV) 2021 yılından itibaren ödenmeye başlanacaktır.

 

Değerli Konut Vergisine (DKV) ilişkin olarak göz önünde bulundurulması gereken hususlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 

1)  2020 yılında emlak vergisine esas değeri 5.000.000 TL ve üstünde olan meskenler için DKV mükellefiyeti doğmaktadır. 2021 yılında 5.000.000 TL’lik bedel, yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmış bulunmaktadır. Bu nedenle 5.227.000 TL ve üstünde emlak vergisi değeri olan mesken niteliğindeki taşınmazı olan kişiler bu verginin mükellefi haline gelmiş olmaktadır.

 

Bir başka anlatımla, 2021 yılı emlak vergisine esas değeri 5.227.000 TL ve üstünde olan meskenler için DKV ödenecektir.

 

Bu sınır taşınmazın değeri olup, birden fazla kişinin ortak olduğu binalarda paylara bakılmaksızın toplam bedel olarak esas alınmaktadır.

 

2)  Mükellefiyet, 22.02.2021* tarihine kadar DKV beyannamesinin vergi dairesine verilmesi suretiyle yerine getirilecektir. Beyannameler, beyanname vermek zorunda olanların gelir vergisi veya kurumlar vergisi bakımından kayıtlı oldukları vergi dairesine verilecektir.

 

Vergi mükellefiyeti yoksa, DKV’ye tabi taşınmazın bulunduğu il yada ilçedeki vergi dairesine verilecektir.

 

Şayet birden fazla DKV konusuna giren taşınmaz varsa, bu taşınmazların herhangi birinin bulunduğu vergi dairesine vergiye tabi diğer taşınmazlar da bildirilebilecektir.

 

·      Müşterek mülkiyete konu (paylı varlıklar) mesken sahipleri isterlerse tek, isterlerse ayrı ayrı beyanda bulunabilirler.

 

·      Tek beyannamede birden çok DKV’ye tabi bina bildirilebilmektedir.

 

·      İştirak halinde mülkiyette (elbirliği) DKV için ayrı bir beyanda bulunulacak olup, her bir taşınmaz için ayrı bir beyanname verilmesi icap etmektedir. Bu durumla beyanname taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecektir. Elbirliği malikleri tek veya ayrı ayrı beyanname verebilecektir.

 

·      Beyannameler her yıl verilecektir.

·      Beyannameler ilgili belediyelerden alınan beyannamenin verildiği ve bir önceki yıla ilişkin emlak vergisi değerini gösteren yazı eklenecektir.

 

·     Beyannamede, DKV’ye tabi en düşük bedelli binaya yer verilmeyecektir. Zira bu mesken, DKV’ye tabi tutulmamaktadır. Bununla beraber söz konusu mesken ayrı bir formla bildirilecektir. (Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine İlişkin Bildirimi vereceklerdir.)

·     DKV’ye tabi binası bulunmayanlar beyanda bulunmayacaktır. DKV’ye tabi tek bir binası bulunanların da beyan ya da bildirimde bulunması söz konusu olmayacaktır.

 

·    Beyannameler, vergi dairesine elden verilebileceği gibi, sözleşme imzalanmış  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından da elektronik olarak da verilebilecektir.

 

·   Beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, Şubat ve Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenecektir.

 

Aşağıda DKV uygulamasına ilişkin bazı örnek hesaplamalar verilmektedir.

 

Örnek 1

2020 yılında bina vergisine esas matrahı 4.900.000 TL olan bina için 2021 yılında DKV ödemeyecektir. Çünkü; söz konusu binanın 2021 yılı Emlak Vergisi Değeri, 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=%4,555) oranıyla çarpıldığında (4.900.000x1,04555) 5.123.195 TL’ye ulaşmaktadır.

             

1319 Sayılı Kanun’un 42’nci maddesinde yer alan 5.000.000 TL değeri de aynı oranda arttırıldığında ulaşılan değer 5.227.750 TL olmaktadır.

 

Söz konusu meskenin değeri bu rakamın altında kaldığından, bu taşınmaz için DKV beyannamesi verilmesine ve bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

 

Örnek 2

 

2020     yılı emlak vergisi değeri 20.000.000 TL olan ve mesken olarak kullandığı tek binaya sahip olan (A), 2021 yılında emlak vergisi matrahı 20.000.000x%1.04555=20.911.000 TL hesaplanmasına rağmen, Türkiye’de tek bir meskene sahip olduğundan DKV’ye tabi tutulmayacaktır.

 

Bay (A) herhangi bir beyanname ya da bildirimde bulunmayacaktır.

 

Örnek 3

 

Bay (A)’nın 3 adet mesken niteliğinde binası vardır. Bu meskenlerin 2020 yılı bina vergisi değerleri;

 

1)    5.200.000 TL

2)    4.900.000 TL

3)    3.500.000 TL

 

Bu binaların 2021 yılı değerleri;

 

1)    5.200.000x1,04555 = 5.436.860 TL

2)    4.900.000x1,04555 = 5.123.195 TL

3)    3.500.000x1,04555 = 3.659.425 TL

 

Bay (A) 2021 yılında 3 mesken olmasına rağmen DKV bakımından vergiye tabi tek meskeni bulunmaktadır (1 nolu mesken), bir tek meskeni olduğundan vergiden muaf tutulacaktır.

 

Örnek 4

 

Bayan (A)’nın 4 adet mesken niteliğinde binası vardır. Binaların 2020 yılı bina vergisi değerleri şöyledir;

 

2020 Yılı

Emlak Vergisi Değeri

Yeniden Değerleme Oranı %

2021 Yılı

Emlak Vergisi Değeri

1)

10.000.000

1,04555

10.455.000

2)

12.000.000

1,04555

12.546.600

3)

15.000.000

1,04555

15.683.200

4)

20.000.000

1,04555

20.911.000

 

 

Bayan (A) tarafından bu taşınmazlar için ödenecek DKV aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 

 

2021 Yılı

Ev Değeri

Hesaplanacak Vergi

Açıklama

1. Bina

10.455.000

-

En düşük değerli bina olduğu için vergi ödenmeyecektir

2. Bina

12.546.600

44.442

Değerin 5.227.000 TL’si için vergi hesaplanmayacaktır.

 

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasındaki 2.614.000 TL için 3 oranı ile 7.842 TL

 

7.842.000 TL ile 10.455.000 TL arasındaki 2.614.000 TL için 6 oranı ile 15.684 TL

 

12.546.600 TL ile 10.455.000 TL arasındaki 2.091.600 TL için 10 oranı ile 20.916 TL olmak üzere toplam 44.442 TL DKV ödenecektir.

 

3. Bina

15.683.200

75.808

10.455.000 TL’ye kadar kısım için 23.526 TL ve aşan kısım olan 5.228.200 TL için 1 oranıyla 52.282 TL olmak üzere toplam 75.808 TL DKV ödenecektir.

4. Bina

20.911.000

128.026

5.227.000 TL için 7.841.000-5.227.000=2.614.000 TL için 3 =7.842 TL

 

 

 

10.455.000-7.841.000= 2.614.000 TL için 6 =15.684 TL

 

 

 

20.911.000-10.455.000=10.450.000 için 6 =104.500 TL olmak üzere toplam 128.026 TL DKV ödenecektir.

 

Gerek vergi beyannamelerinin hazırlanmasında ve gerekse DKV’yi ilgilendiren bütün konularda lütfen bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.


 
* Beyanname verilme süresinin son günü olan 20 Şubat tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 22 Şubat 2021 oluyor.