01 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 21 seri no.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 2023


01 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 21 seri no.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ, 2022 Temmuz ayında yayımlanan 7417 sayılı Kanun değişikliklerini de açıklayıcı nitelikte olup, yazımızda nakit sermaye artırımlarında yararlanılan indirim konusuna yer verilecektir.

Bildiğiniz üzere 2015 yılında 6637 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun  (KVK) 10’uncu maddesine ı) fıkrası eklenerek, şirketleri sermaye yapılarını güçlendirme konusunda teşvik etmek için nakdi sermaye artışlarına belli bir faiz oranı uygulayarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, bu artışın tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı olmak üzere, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek üzere kurum kazancından indirimine imkan sağlanmıştı. İlgili Kanun çıktığında da, bu indirimin süresiz olarak, izleyen her yıl için geçerli olması, hiçbir süre sınırının olmaması uygulayıcıları biraz şaşırtmış, fakat 05.07.2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanun yayımlanana kadar da bu şekilde süre sınırı olmadan uygulanmaya devam edilmişti.

7417 sayılı Kanun’un 49. maddesi ile süre sınırı getirilmiş olup, bu süre 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Süre sınırlaması ile madde metni şöyle olmuştur:

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Şirketlerin aklına şöyle bir soru gelebilir: “Firmamız sermaye artırımını 2016’da yaptı, 6 yıldır matrahımızdan bu indirimi yapıyoruz. Artık bu indirim hakkından faydalanamayacak mıyız?” 7417 sayılı Kanun’un geçici 15’inci maddesi ve yine bu Tebliğ’de de belirtildiği üzere 05.07.2022 tarihinden önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler söz konusu indirimden 2022 hesap dönemi dahi olmak üzere 5 hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanmaya devam edebileceklerdir.  

21 seri no.lu Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6.3.3 Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutarın sonraki dönemlere devri” başlıklı bölümüne de eklemeler yapıldı. Kazanç yetersizliği dolayısıyla 5 hesap dönemi yararlanılamayan indirim tutarının, endeksleme yapılmadan, her hangi bir süre sınırı olmaksızın sonraki dönemlerde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

Örneğin; 13.09.2016 tarihinde (X) A.Ş. sermayesini nakit olarak 30.000.000 TL tutarında artırmıştır. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 tarihlerinde bu tutarın 20.000.000 TL’lik kısmı için nakit sermaye artırımı faiz indiriminden yararlanmıştır şirket. Fakat 2021 ve 2022 hesap döneminde şirketin mali zararı oluşmuş ve kalan 10.000.000 TL tutarını indirememiştir. (X) A.Ş. bu tutarı herhangi bir endekslemeye tabi tutmaksızın, herhangi bir süre sınırı da olmadan ilerleyen yıllarda kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapabilecektir.  2023 hesap döneminde yeterli kurum kazancı olup, 2024’te tekrar mali zarar oluşması durumunda, 2023’te indirimden yararlanacak, hala kalan tutar varsa bu kısmı 2025 ve ilerleyen yıllarda indirim konusu yapacaktır.

Tebliğ, aynı zamanda 7338 sayılı Kanun’la KVK metnine eklenen, yurtdışından getirilen nakitle sağlanan sermaye artırımlarındaki indirim oranının %75 olarak uygulanması hususunu belirtmiştir.

Nakit sermaye artırımı konusunda tartışmalı hususlara girmeksizin, şirketlerin dikkat etmesi gereken hususları kısaca maddelerle sıralayıp, yazımızı bitirelim:

·         Nakit sermayenin ticaret sicilinde tescil edildiği tarih önemli uygulama açısından. İhtilaflı durumlara yol açmamak için şirket hesaplarına, kayıtlarına giren nakidin aynı tarih itibarıyla tescil edilmelidir.

·         Kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılmayan indirim tutarı sonraki yıllara devredebiliyor. Kimi zaman uzun süreler mali zararla geçebilir ve indirimden yararlanılamayabilir. Geçmişte yararlanılmayan tutarları, ilerleyen dönemde doğru takip etmek önemli.

·         Cumhurbaşkanı indirim konusunda değişik oranları kullandırtma yetkisi var. İş kolları itibarıyla, bölgeler ya da yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına göre farklı oranların uygulanması gündeme gelebilir. Güncel kararları takip etmekte yarar var.

·         Şirketler sermaye azaltımı da yapabiliyor kimi hesap dönemlerinde. Nakit sermaye artışından kaynaklı indirimden faydalanılıyorsa, sermaye tutarındaki değişikliğin dikkatli takip etmek gerekiyor. Aksi takdirde sene başında şirkette olan ama aslında sene sonunda şirkette bulunmayan sermaye kısmı için indirimden yararlanılmış olacaktır.

 

Özge Yıldırım
Direktör, YMM
ozgeyildirim@kpmg.com