Kira Gelirlerinde Uygulanan Götürü Gider Oranı Değiştirildi

Yayınlanma Tarihi: 15 Aralık 2017Özet: 7061 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle yapılan değişikliğe istinaden 14 Aralık 2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira gelirlerinde %25 olarak uygulanan götürü gider oranının %15'e düşürülmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Açıklamalar

7061 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 74 üncü maddesinde yapılan değişiklikle gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan götürü gider oranı %25'den %15'e indirilmiştir.  

Tebliğ ile yapılan açıklamalar uyarınca;

  • Gayrimenkul Sermaye İradı Gelirlerinde götürü gider oranı % 15 olarak uygulanacaktır.

  • Söz konusu değişiklik 01/01/2017 tarihinden itibaren elde edilen Gayrimenkul Sermaye İradı Gelirlerine uygulanacaktır.

Tebliğ'de konuya ilişkin aşağıdaki örneklere yer verilmiştir:

Örnek 1: Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bayan (A)'nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

A. Gayrisafi Hasılat13.900 TL
B. Vergiden İstisna Edilen Tutar3.900 TL
C. Kalan (A-B)10.000 TL
D. Götürü Gider (C x %15)1.500 TL
E. Safi İrat (C-D)8.500 TL

 

Örnek 2: Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)'ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bay (B)'nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır

A. Gayrisafi Hasılat40.000 TL
B. Vergiden İstisna Edilen Tutar-
C. Kalan (A-B)40.000 TL
D. Götürü Gider (C x %15)6.000 TL
E. Safi İrat (C-D)34.000 TL


Ek- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)​

Saygılarımızla,