Destek Yönetim Sistemi’ne İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 2022Ticaret Bakanlığı’nın Destek Yönetim Sistemi (DYS)’ne İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine ilişkin Uygulama Tebliği’ne yönelik aşağıda yer alan konu başlıkları kapsamında usul ve esaslar düzenlenmiştir.

·       Yararlanıcıların Sisteme Tanımlanması

·       Kullanıcıların Yetkilendirilmesi

·       Kullanıcıların Yetkilerinin Değiştirilmesi ve Azli

·       Destek Yönetim Sistemi’nin İşleyişi ve Uygulaması

Genelge hükümleri İhracat Genel Müdürü tarafından yürütülür.

Söz konusu genelge ile;

 

·       DYS’ yi kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanma başvurularını Sistem Kullanım Taahhütnamesi (EK A), Yararlanıcı Bilgi Formu (EK B) ve eklerinde yer alan belgelerin asılları ile birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla  Başvuru Merkezleri (EK E)’n de belirtilen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) yapacağıyla beraber MERSİS’ de kayıtlı olması zorunlu olan yararlanıcıların ibraz ettiği bilgi ve belgelerin doğruluğunun MERSİS verisi alınarak, MERSİS’ de kayıtlı olması zorunlu olmayan yararlanıcıların ibraz ettiği bilgi ve belgelerin doğruluğunun ise sunulan belgeler üzerinden kontrol edileceği,

 

·       DYS’ yi kullanacak yararlanıcıların DYS üzerinden kendileri adına işlem yapacak gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını Kullanıcı Yetkilendirme Formu (EK C) ve ekinde yer alan belgelerle beraber şahsen veya KEP aracılığıyla Başvuru Merkezleri (EK E)’ nde belirtilen İBGS’lere yapacağı,

 

·      Kullanıcıların yetkilerinin değiştirilmesi ve azli için şahsen veya KEP aracılığıyla Başvuru Merkezleri (EK E)’ nde belirtilen İBGS’lere;

Daha önce yetkilendirilmiş bir kullanıcının yetki kapsamı ile değişiklik yapılmasına yönelik başvuruların Kullanıcı Yetkilendirme Formu (EK C) ve ekinde yer alan belgelerle birlikte yapacağı,

DYS kapsamında yetkilendirilen kullanıcıların yetkilerinin azledilmesine yönelik başvurularını Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu (EK D) ve ekinde yer alan belgelerle birlikte yapacağı,

kendi istekleri ile yetkilerinin iptal edilerek DYS’ den çıkmak istemelerine yönelik başvurularının Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu (EK D) ve ekinde yer alan belgelerle birlikte yapacağı,

 

·       DYS’ nin hizmet sunmaya başlamasından sonra dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi kesim harç istisnası belgesi almak veya mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak adına başvuruda bulunacakların ibraz etmesi gereken bilgi ve belgeler ile başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik hususların ilgili mevzuat hükümlerince belirleneceğinin yanı sıra ibraz edilen her türlü bilgi ve belgenin 10 yıldan az olmamak kaydı ile denetlenmek ve incelenmek üzere saklanmasının zorunlu olduğu,

 

·       Başvuru takip sorumluluğunun kullanıcılara ait olduğu, başvurunun sehven reddedilmesi halinde incelemeci birimin talebi ve Bakanlık (ilgili Genel Müdürlük) onayıyla başvurunun yeniden incelemeye açılabileceği, yetkilendirme güncellenmesinin gecikmesi ve teknik aksaklıklar nedeniyle başvurunun süresi içinde tamamlanamaması halinde, başvuru/eksik tamamlama işlemlerinin yapılabilmesi için Bakanlıkça (ilgili Genel Müdürlük) 1 aylık süre verileceği fakat bu sürenin verilebilmesi için incelemeci birime resmi yazı ile talepte bulunulması gerektiğine ek olarak 1 aylık sürelerin DYS’ de başvuruya imkanın sağlandığı günün ertesi günü başlayacağı ve elektronik ortamda yapılan işlemlerdeki sürenin gün sonunda biteceği,

 

belirtilmiştir.

 

 

Genelge, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.