Yurt Dışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 28 Mayıs 2018Özet: 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete 'de 495 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 27.03.2018 tarihinden sonra tescil edilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerinin işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, bu süre zarfında sarf edilen kısmına ait kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınacak, sarf edilmeyen kısmı ise bu süre zarfında mukayyet değerle değerlenecektir.

Açıklama

Söz konusu Tebliğ ile, 7103 sayılı Kanun'la VUK'a eklenen ve yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin hükümler içeren 280/A maddesinin uygulamasına dair açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, 27.03.2018 tarihinden sonra tescil edilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerinin işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, bu süre zarfında sarf edilen kısmına ait kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınacak, sarf edilmeyen kısmı ise bu süre zarfında mukayyet değerle değerlenecektir.

VUK'un 280/A maddesi hükmünden yararlanılabilmesi için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak üzere ilgili mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusunda Ekonomi Bakanlığına (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne) ya da ilgili yerel birimlere (Kalkınma Ajansları, Sanayi Odaları) başvuruda bulunulmalıdır.

Yatırım teşvik belgesi başvurusunun ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılmaması, başvurunun ilgili makamlarca reddolunması veya başvuru yapılmasına karşın belgenin işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar alınmaması veya söz konusu yabancı paraların her halükarda bu süre zarfında sarf olunmayan kısmı VUK'nun 280. Maddesi uyarınca değerlemeye tabi tutulacaktır. 

Mükelleflerin, madde kapsamına giren yabancı paralarını, yatırım teşvik belgesi haricinde sarf etmeleri halinde, bu harcamalar nedeniyle lehe ve aleyhe oluşan kur farkları ilgili gelir veya gider hesaplarına dahil edilerek kurum kazancının hesabında dikkate alınacaktır.

Uygulama uyarınca oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde kurumlar vergisine tâbi tutulacaktır.

İşe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibariyle, oluşan fon hesabı borç bakiye vermiş ise, bu bakiye tutar bu dönem sonu itibariyle zarara geçirilmek suretiyle kapatılacaktır.

Uygulama kapsamında değerleme gününde mukayyet değer ile değerlenen yabancı paralar, tutarına bakılmaksızın, ilgili olduğu yabancı para karşılığı da gösterilmek suretiyle, kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi beyannameleri eki mali tablo dipnotlarında ayrıca raporlanacaktır. 

Ek- 495 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği​

Saygılarımızla,