Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvil ile Döviz Cinsi Mevduatlardan Elde Edilen Faizlerdeki Tevkifat Oranlarına ilişkin 842 Sayılı Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2019Özet: 21 Mart 2019 tarihli ve 30721  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 842 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda Gelir Vergisi Kanununun 94. ve geçici 67. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15. ve 30. maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri söz konusu Kararın eki ile değiştirilmiştir.

Açıklamalar

A. Yurt dışında ihraç edilen özel sektör tahvilleri ile kira sertifikalarından elde edilen faiz ve gelirlere yönelik gelir ve kurumlar vergisi stopaj oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Yurtdışında ihraç edilen özel sektör tahvilleri ile kira sertifikalarından elde edilen faiz ve gelirlere yönelik stopaj oranlarında değişiklik yapılarak, menkul kıymetin vadesine göre kademeli şekilde uygulanan gelir ve kurumlar vergisi stopaj oranları azaltılmıştır.

İlgili Kararın 1. 2. ve 3. Maddeleriyle;

  • 12.1.2019 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan oranlar,

  • 12.1.2019 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan oranlar,

  • 12.1.2019 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan oranlar,
    aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklik Öncesi:
*26/4/2011 tarihli ve 2011/1854 sayılı BKK'nın 2. maddesiyle değişik
Değişiklik Sonrası :
20/3/2019 Tarihli ve 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

 

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için % 10,"

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

 bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için %10,"

 

Söz konusu düzenleme Karar'ın yayım tarihi olan 21.03.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmektedir.

B. İkincil sermaye benzeri krediler ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri krediler için ödenen faizlerdeki vergi kesintisi oranı değiştirilmiştir.

İlgili Karar ile 12.1.2019 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan "%1" ibaresi "%0" şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece ikincil sermaye benzeri krediler ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri krediler için ödenen faizlerdeki vergi kesintisi oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Değişiklik Öncesi:

2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Değişiklik Sonrası :

20/3/2019 Tarihli ve 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden % 1,Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden % 0,


C
Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarına uygulanan stopaj oranları arttırılmıştır.

Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen kar payı veya faiz gelirlerine yönelik vadeye göre kademeli olarak belirlenen gelir vergisi stopaj oranları arttırılmıştır.

İlgili Karar'ın 4. maddesinde 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklik Öncesi:

*24/12/2012 tarih ve 2012/4116 sayılı Kararname ile değişik

20/3/2019 Tarihli ve 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelen Değişiklikler
"1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;"1)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 15,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 13,

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %20,

ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,"

 

 
Söz konusu düzenleme, 21.03.2019 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile 21.03.2019 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere Karar'ın yayım tarihi olan 21.03.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.

D. İpotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösteren ihraççı bankaların iktisap ettiği varlığa dayalı menkul kıymetlerin dönemsel getirileri, ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşmamak şartıyla %1 oranında BSMV'ye tabi tutulmaktadır.

İlgili Kararın 5. maddesinde Varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %1 olarak uygulanacağına yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme Karar'ın yayım tarihi olan 21.03.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmektedir.

Ek- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842)

Yer verilen konuda ek bilgi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da hguzeloglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Hakan Güzeloğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.