Yükümlülüklerini Tam ve Zamanında Yapan Mükelleflere İndirim İmkanı Getiren Kanun Teklifi TBMM'de Görüşülüyor

Yayınlanma Tarihi: 15 Şubat 2017Özet: Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi​​ ile, inşaat sektöründe maliyetleri azaltmak amacıyla tapu harç oranları ile bu sektörde kullanılan bazı kağıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırmasına imkan sağlanması hedeflenmekte ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacı ile beyan ettikleri gelir ve kurumlar vegisinin belli bir kısmına kadar indirim yapılması yönünde düzenlemeler yapılmaktadır.

Açıklamalar

1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösterenler hariç olmak üzere, şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'nin ödenmesi gereken vergiden indirilmesi, indirilmeyen tutarların ise yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içerisinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilmesi sağlanmakta, mahsup edilmeyen tutarların ise iade edilmemesi öngörülmektedir. Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacaktır.

1 milyon liralık tutarın, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanması öngörülmekte ve Bakanlar kuruluna, indirim oranını ve 1 milyon liralık tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığına yetki vermiştir.

İndirim uygulamasından şartları taşımadığı halde yararlananlar ile uygulamadan yararlandıktan sonra haklarında ikmalen, re'sen veya idarece tarhiyat yapılan ve yapılan tarhiyatı kesinleşenlerden zamanında ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması, (Düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz)

  • Bu beyannameler üzerinde tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması, (10 liraya kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz)

  • Belirtilen süre içerisinde haklarında ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, (Yapılan tarhiyatı yargı kararlarıyla veya VUK'un uzlaşma ya da düzeltme hükümleriyle tamamen ortadan kalkması bu şartın ihlali sayılmaz)

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, (vergi cezaları dahil)

gerekmektedir.

Ayrıca, İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında VUK'un 359'uncu maddesinde sayılan filleri işledi tespit edenler bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

2)  01/07/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:" başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

  • Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 9,48)

  • Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri(Binde 9,48)

  • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri(Binde 9,48)

  • Yapı denetim hizmet sözleşmeleri(Binde 9,48)

Yapılan düzenlemeyle, damga vergisine tabi kâğıtlar arasında yer alan inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türleri, Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tablosunda sayılmak suretiyle bu kâğıtlar için oran farklılaştırmasına imkân verilmesi sağlanmaktadır.

3) 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Bakanlar kurulu bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.

Yapılan bu düzenlemeyle gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranını, gayrimenkullerin türleri, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla veya gayrimenkullerin asli edinim kapsamında gayrimenkul sertifikası karşılığı edinilip edinilmediğine göre farklılaştırmaya yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

Ek- Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi​

Saygılarımızla,