Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Usul ve Esasları Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2021Özet: 24.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:527) ile, perakende akaryakıt satışı yapan mükelleflerce kullanılacak yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

 

Açıklamalar: 24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:527) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile,

 

Ø  Akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine,

Ø  Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,

Ø  YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin GİB tarafından belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı / Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere GİB tarafından “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri”nin yetkilendirilmesine ve çalışmalarına,

 

ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğu

 

İlgili tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan;

 

Ø  Elektronik kayıt ünitesiz eski nesil pompa ÖKC’lerin en geç 30.06.2022 tarihine kadar,

Ø  Elektronik kayıt üniteli eski nesil pompa ÖKC’lerin en geç 31.12.2023 tarihine kadar,

 

yeni nesil pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.

 

01.01.2022 tarihinden itibaren eski nesil pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacaktır.

 

Yeni açılacak akaryakıt istasyonlarında yeni nesil pompa ÖKC kullanma zorunluluğu

 

Tebliğin yürürlük tarihi ile 01.01.2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş YN Pompa ÖKC bulunmaması halinde ise elektronik kayıt üniteli eski nesil pompa ÖKC’lerin kullanılması gerekmektedir. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda ise satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

 

Tebliğ’in yürürlük tarihi ile 01.01.2022 tarihleri arasında satın alınan elektronik kayıt üniteli eski nesil pompa ÖKC’lerin 31.12.2023 tarihine kadar yeni nesil pompa ÖKC ile değiştirilmesi zorunludur.

 

01.01.2022 tarihi ve sonrasında mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde yeni nesil pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

 

Yeni nesil pompa ÖKC’lerin onayı ve teknik özellikleri

 

ÖKC üreticileri tarafından akaryakıt istasyonlarında pompa ünitelerine bağlanarak kullanılmak üzere Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren yapılacak yeni marka ve model onay başvuruları YN Pompa ÖKC’ler için yapılabilecektir.

 

Yeni nesil pompa ÖKC’ler, onay süreçleri tamamlandıktan sonra mükellefler tarafından kullanılabilecektir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanacak YN Pompa ÖKC’lerin  bazı teknik özellikleri aşağıdaki şekildedir:

 

Ø  Akaryakıt satış işleminin Pompa ÖKC’de başlaması ve Pompa ÖKC’de sonlandırılması esastır.

Ø  Akaryakıt satışının taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilmesi, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışının yapılamaması ve akaryakıt verme işleminin sonunda plaka bilgisini de ihtiva eden ÖKC fişinin cihaz yazıcısından otomatik olarak çıkması şarttır.

Ø  Mali bilgileri içeren ÖKC fişleri ile bankacılık işlemine dair bilgileri içeren banka POS harcama belgesi “YN Pompa ÖKC’lerden Düzenlenecek Fiş ve Rapor Formatları Teknik Kılavuzu”nda tanımlanan bütünleşik fişe uygun olarak üretilecektir. Bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka pos harcama belgesinin işyeri nüshası sadece YN Pompa ÖKC’nin yazıcısından basılacaktır.

Ø  YN Pompa ÖKC’ler, ilgili teknik kılavuz ve güvenli mesajlaşma protokolünde belirtilen fişler ve raporlara ilişkin verileri, güvenliğini ve değişmezliğini sağlayacak şekilde doğrudan ve/veya ÖKC TSM’leri aracılığıyla anlık ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık Bilgi İşlem Merkezi’ne elektronik ortamda gönderebilecek özellikte olmalıdır.

Ø  YN Pompa ÖKC’lerin mali hafızaları, YN Pompa ÖKC tarafından düzenlenen fişler ile “Z-Gün Sonu Raporları”nı asgari olarak 10 yıl süreyle saklayabilecek şekilde ilgili teknik kılavuzda belirtilen kapasiteye sahip olmalı ve YN Pompa ÖKC’ye uygulanan fiziki mühür tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak şekilde, cihaz şasisine sabitlenmelidir.

Ø  YN Pompa ÖKC’ler, mali yazılımlarının güncellenebilmesi, parametrelerinin yüklenebilmesi, yaşamsal durumlarının takip edilebilmesi bakımından ÖKC TSM’leri tarafından uzaktan yönetilip izlenebilmelidir.

 

Pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışların elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim zorunluluğu

 

Yeni nesil pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin ilgili teknik kılavuzlar ve güvenli mesajlaşma protokol dokümanlarında tanımlanan fiş, rapor veya diğer bilgilerin elektronik ortamda doğrudan ya da ÖKC Terminal Servis Merkezleri aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne aktarılması zorunludur.

 

Cezai müeyyide

 

Söz konusu tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, ÖKC Terminal Servis Merkezleri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

 

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak düzenlenen belgelerde, fiilen yakıt verilen araç bilgisi yerine başka araçlara ilişkin bilgilere yer verildiğinin akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birimleri tarafından tespit edilmesi halinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma eylemlerinin araştırılması için akaryakıt istasyonlarını işleten mükellefler ve bu belgeleri kullananlar nezdinde vergi incelemesi için gerekli işlemlere ivedilikle başlanacaktır.

 

Yürürlük

 

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

Ek: Vergi Usul KanunuGenel Tebliği (Sıra No:527)