Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisna Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 22 Aralık 2022Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisna Uygulamasının Süresi Uzatıldı

 

​​​​​​​Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasının uygulanma uzatıldı.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 39 uncu maddesinde yer verilen, imalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye ve birinci fıkrada yer alan süreyi 2 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

Buna göre; 21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 39 uncu maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetki uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasının 31.12.2022 tarihinde dolan uygulanma süresi 2 yıl ilave edilmek suretiyle 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilmektedir. İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.