Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında Bazı Değişiklikler Yapılması Öngörülmüştür

Yayınlanma Tarihi: 05 Temmuz 20236/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur.

 .

o   Kurumlar Vergisi Oranı %25’e Çıkarılırken, Banka Ve Finans Kuruluşları İçin Kurumlar Vergisi Oranı %30’a Yükseltilmektedir. Ayrıca İhracattan Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisi 5 Puan İndirimli Uygulanacaktır.

Söz konusu Kanun teklifinin 10.Maddesi ile, kurumlar vergisi oranı %25 olarak belirlenmekte olup, söz konusu oranın; bankalar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için %30 şeklinde uygulanması öngörülmektedir. Diğer taraftan, maddede yapılması öngörülen bir diğer değişiklik ile ihracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, 5 puan indirimli olarak uygulanması sağlanmaktadır.

Öngörülen Yürürlük: 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

o   Tescil Ve Kayıtlı Bulunan Araçlar İle Yılsonuna Kadar Tescil Edilecek Yeni Araçlar İçin Bir Sefere Mahsus Ek Motorlu Taşıt Vergisi Uygulaması Getirilmektedir.

İlgili Kanun teklifinin 1.maddesi ile; 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci, 6 ncı ve geçici 8 inci maddelerinde yer alan (I), (I/ A), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde bulunan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörülmektedir.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 197 sayılı Kanun kapsamında motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler adına bu Kanunun yayımı tarihinde; bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirileceği ve tebliğ edilmiş sayılacağı düzenlenmektedir.

Ayrıca maddede, söz konusu verginin ödeme şekli ve zamanı düzenlenirken, 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar ek motorlu taşıtlar vergisi bakımından da geçerli kılınmakta ve 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar da ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmektedir.

Ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak maddede hüküm bulunmayan hallerde 197 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmekte ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

Öngörülen Yürürlük: Kanun’un yayımı tarihinde.

o   2872 Sayılı Çevre Kanununa Ekli (1) Sayılı Listede Yer Alan Veya Yeniden Değerleme Oranı Uygulanmak Suretiyle Belirlenen Tutarların İki Katına Kadar Artırılması Veya Yarısına Kadar İndirilmesi Konusunda Cumhurbaşkanına Yetki Verilmektedir.

Söz konusu Kanun teklifinin 2.maddesi ile, 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan veya yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarların iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

Öngörülen Yürürlük: Kanun’un yayımı tarihinde.

o   Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası Kaldırılmaktadır. Yasanın Yayımlandığı Tarihinden Önceki Taşınmazlar İçin, KDV Kanunu’nun 17/4-r Bendinde Yer Alan Şartların Sağlanması Kaydıyla İstisna Uygulanacaktır.

Söz konusu Kanun teklifinin 3.maddesi ile, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleştirilen devir ve teslimlerine yönelik istisna uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Kanun teklifinin 4.Maddesi ile, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnasının geçerli olması amaçlanmaktadır.

Öngörülen Yürürlük: Kanun’un yayımı tarihinde.

o   ÖTV Kanununda Yapılacak Değişiklikler

Söz konusu Kanun teklifinin 6.maddesi ile, Maddenin (a) ve (b) fıkraları ile, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun şekilde vergilenmesi ve günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için mezkur Kanunla Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştirilmektedir.

Diğer taraftan, maddenin (c) fıkrası ile, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarlarının enflasyondan etkilenmemesi amacıyla bu tutarların her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksindeki son altı ayda meydana gelen değişim oranında güncellenebilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Bu suretle spesifik bir vergi olan ÖTV'nin, fiyat artışlarının yüksek seyrettiği dönemlerde fiyat hareketlerini izlemede yetersiz kalması, fiyat değişimlerinde nispi ağırlığını koruyamaması gibi nedenlerden kaynaklanan Hazine gelirlerindeki azalışın önlenmesi amaçlanmaktadır.

Öngörülen Yürürlük: Kanun’un yayımı tarihinde.

o   2023 Temmuz ile Aralık Dönemleri Arasında Uygulanmak Üzere Günlük 16,66 TL, aylık 500 TL tutarında Asgari Ücret Desteği Sağlanması Öngörülmüştür.

Söz konusu Kanun teklifinin 7.maddesi ile, İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2023/Haziran dönemi sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağlanmıştır. Madde ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 96 ncı madde eklenerek, 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, madde metninde belirtilen işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 Türk Lirası, aylık 500 Türk Lirası asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Öngörülen Yürürlük: 1/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

o   Girişim Sermayesi Fonu Ve Ortaklığı Dışındaki Diğer Yatırım Fon Ve Ortaklıklarından Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisi İstisnası Kaldırılmaktadır.

Söz konusu Kanun teklifinin 8.Maddesi ile, kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kazançlara sağlanan istisna hariç olmak üzere Kanun’un yayım tarihinden itibaren iktisap edilen diğer yatırım fonlarından elde ettikleri kazançlara yönelik sağlanan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması amaçlanmaktadır.

Öngörülen Yürürlük : 8 inci maddesinin (a) bendi, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde, (b) bendi ise Kanun’un yayımı tarihinde.

o   Taşınmazlar Vergisiz Bir Şekilde Kısmi Bölünmeye Konu Edilemeyecektir.

Söz konusu Kanun teklifinin 9.Maddesi ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında; taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilmektedir. Madde ile, taşınmazların, kısmi bölünme kapsamından çıkarılması amaçlanmaktadır.

Öngörülen Yürürlük : 1/1/2024 tarihinde

o   Taşınmaz Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası Kaldırılmakta Ve Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Aktifte Yer Alan Taşınmazların Satışında İstisna Oranı %50’den %25’e Düşürülmektedir.

Söz konusu Kanun teklifinin 11.Maddesi ile, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu Kanunla yapılması öngörülen 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin değişiklik öncesi hükümlerden mükelleflerin faydalanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren satışlarında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan %50 istisna oranının %25 olarak uygulanması öngörülmektedir.

Öngörülen Yürürlük: Kanun’un yayımı tarihinde.