Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine ilişkin Karar’da Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 20 Aralık 2021Özet: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 4925 Sayılı Karar 18.12.2021 tarih ve 31693 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         Belli şartları sağlayan yatırımlar için kısmi tamamlama işlemi yapılabilecektir.

·         Kısmen işletme döneminde SGK işveren prim desteğinden faydalanılabilecektir.

·         Enerji desteği ödemelerinde eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç bedelinin tamamı ödenmiş faturadaki enerji tüketim harcamaları dikkate alınabilecektir.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.       Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 12 inci maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi ile onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(3) (Değişik: RG-07/08/2019-30855) (Ek: RG-28/06/2020-31164) Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez. Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır.


(15) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir.

(3) (Değişik: RG-07/08/2019-30855) (Ek: RG-28/06/2020-31164) Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez. Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedelinin tamamı ödenmiş faturadaki enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır.


(15) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilmesini müteakip yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir.

 

(17) Yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 Milyar TL yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işlemi yapılabilir. Kısmi tamamlama işlemi, yatırımın her bir fazı için Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde yapılan tespite istinaden gerçekleştirilir. Kısmen işletmeye geçiş, bu fırkadaki kısmi tamamlama koşullarının sağlanmadığı durumda kısmi tamamlama olarak değerlendirilmez ancak kısmi tamamlama işleminin yapılmış olması, kısmen işletmeye geçildiğini de ifade eder.

 

2.       Bu Karar 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.