Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar'da (2012/3305) Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 28 Haziran 2018Özet: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2018/11930 Bakanlar Kurulu Kararı 22 Haziran 2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Karar'da yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

 • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar bölge bazında ele alınmış olup 1, 2, 3. ve 4. Bölgeler için asgari 500.000 TL; 5 ve 6. Bölgeler için ise asgari 300.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yatırım süresi ve tamamlama vizesi

 • Yatırımın öngörülen sürede tamamlanamaması sonucunda yatırımcılara ek süre verilebilmektedir. Yapılan değişiklik ile hali hazırda ek süre verilmiş olan ve sabit yatırım tutarı 10 milyar TL ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, ek süre dahil, teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecektir. Yani, stratejik yatırımlar için ikinci kez mücbir sebep aranmaksızın yatırım teşvik belgesinin süresi uzatılabilecektir.

Öncelikli yatırım konuları

 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımlarına hava araçlarının kullanımı, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları eklenmiştir.

 

 • Yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de içeren otomasyona dayalı sera yatırımları öncelikli yatırım sınıfına dahil edilmiştir. (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemini içeren). Ancak İstanbul ili bu kapsamın dışında bırakılmıştır.  
   
 • Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki et asgari 10.000 et yönlü entegre hayvancılık yatırımları bu kapsama dahil edilmiştir. Ayrıca eklenen Geçici Madde 11 ile, bu kapsamda 2018 takvim yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı %55 olarak uygulanacaktır.
   
 • Atık geri kazanım ve bertaraf tesisi yatırımları
   
 • Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik (wellness) tesisi yatırımları
   
 • Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta-ileri teknoloji yatırımlar da öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir.

Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

 • Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5. Bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımların 6. Bölge şartlarında 6. Bölgede uygulanan oran, miktar ve sürelerde yararlanacaktır. Yapılan değişiklikle her ne kadar bu yatırımlar 6. Bölge desteklerinden faydalansa da ilgili bölgeye sağlanan sigorta primi işveren hissesi desteğine ayrıca iki yıl ve bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına da ayrıca beş puan ilave edilmeyeceği açıklanmıştır. (Yürürlük: 22 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 22 Haziran 2018 (yayım tarihinde).
 • Ayrıca yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması şartları aranmaksızın bir alt bölge desteğinden yararlanılabilecektir.

Tekstil ürünleri ve giyim eşyası imalat yatırımlarının desteklenmesi

 • Tekstil ürünleri ve giyim eşyası imalatı yatırımları ile ilgili olarak Kararname EK-2A'da değişiklikler yapılmıştır. Eskiden yeni ve diğer yatırımlar için asgari tutarlar yer alırken değişiklikle beraber komple yeni yatırım, tevsi ve diğer yatırım cinsleri olarak asgari yatırım tutarları belirlenmiş ve apreleme ile diğer yatırım konuları da kapsama dahil edilmiştir. Tabloyu aşağıda görebilirsiniz.
 • Bununla beraber, 'İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları' başlıklı EK-2B sayılı tablosunun ilk 5 bölgeye ait satırlarında "4-Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)" ve "5-Giyim eşyası imalatı" kodları bulunmayan İstanbul hariç tüm illere "4" ve "5" sektör kodları eklenmiştir.

Demir Çelik Yatırımları

Demir Çelik Ürünleri ile ilgili yatırımlara ilişkin Kararname EK-5'de yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

(a)   Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik demir, yüksek manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-magnez, (diğer demir alaşımları hariç olmak üzere);

(b)   Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş veya dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar dahil olmak üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı sac çubuklar; sıcak haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde sıvı çelik dökümü ve üretimi hariç olmak üzere);

(c)   Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, bağlanma sacları, taban sacları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80mm'nin altında olan çubuklar ve profiller ve 150 mm'nin altında olan yassı mamuller, filmaşin, yuvarlak ve kare borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dahil), sıcak haddelenmiş levha (kaplanmış veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde olan saclar ve levhalar, 150 mm ve üzerinde olan üniversal saclar, (tel ve tel ürünleri, parlatılmış çubuklar ve dökme demir hariç olmak üzere);

(d)   Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı sac, kalay kurşun alaşımı kalıp sac, siyah sac, çinko kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı sac şeritler, soğuk haddelenmiş sac, kangal ve şerit olarak;

(e)   Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm'nin üzerindeki kaynaklı çelik borular

Orta-Yüksek Teknoloji Yatırım Konuları

Yapılan değişiklik ile orta-yüksek teknoloji yatırım konularından kimyasal madde ve ürün ve BYS makine ve teçhizat imalatına ilişkin yatırımların kapsamı genişletilmiştir. Dolayısıyla, 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek ve bu kapsamda yapılacak yatırımların kapsamı genişlemiştir.

Orta-Yüksek teknoloji yatırım konularında Kararname EK-6'da yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

56-22222222222222222222.jpg 

Teşvik edilmeyecek yatırımlar

 • İmalat yatırımlarından, kütlü pamuk işletme yatırımları teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında yer almaktaydı. Yapılan değişiklikle, Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işletme yatırımlarının teşviklerden faydalanması mümkün hale getirilmiştir.

 • Hizmet sektörü ile ilgili olarak, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımın a yönelik eğitim yatırımlarının teşviklerden faydalanması mümkün hale getirilmiştir.

   
 • Düz örme konusunda yapılacak yatırımlar, teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasından çıkarılmış ve teşviklerden faydalanması mümkün hale getirilmiştir.

Faiz desteği

 • Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları artırılmış, yeni azami tutarlar 3. Bölge için 1.000.000 TL, 4. Bölge için 1.200.000 TL, 5. Bölge için 1.400.000 TL ve 6. Bölge için ise 1.800.000 TL olarak belirlenmiştir.

 • Öncelikli yatırım konusu kapsamına dahil edilen sera ve et yönlü entegre hayvancılık yatırımları için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının, yukarıda bahsi geçen yeni faiz destek tutarlarından az olmamak üzere, 20%'sine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının TL cinsi krediler için 7 puanı, döviz ve döviz endeksli krediler için 3 puanı Bakanlıkça uygun görülmesi halinde azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecektir. Söz konusu destek et yönlü entegre hayvancılık yatırımları için azami 10 yıl olarak belirlenmiştir.
   
 • Ar-Ge ve çevre yatırımlarında, bölge ayrımı olmaksızın, faiz desteğinin azami 500.000 TL yerine azami 1.000.000 TL olması kararlaştırılmıştır.

Gümrük vergisi muafiyeti

 • Söz konusu karar ile öncelikli yatırım kapsamına alınan et yönlü entegre hayvancılık yatırımlarında, yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yetiştirilen büyükbaş hayvanların (asgari 10.000) yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçişi itibariyle 10 yıl süreyle 50% oranında gümrük vergisinde muaf tutulacaktır. Ayrıca bir kez olmak üzere ithaline izin verilmiştir. Yurtdışında besi çiftliği bulunmayan ayni mahiyetteki yatırımlar için ise oran 25% olarak belirlenmiştir.

Sigorta primi işveren hissesi desteği

 • Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla 18 ay süreyle uygulanacaktır. Maddede yapılan değişiklikle, yatırımların Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmelere istinaden gerçekleştirilmesi halinde söz konusu desteğin sözleşme süresinin sonuna kadar geçerli olacağı eklenmiştir.

Yürürlük tarihi

 • Kararnamede değişiklik yapan 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesinin yürürlük tarihinde değişiklik

16 Ekim 2017 tarihli 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararnamede değişiklikler yapılmıştı. Bu Kararın 2. maddesi ile yapılan değişikliğin (Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5. Bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımların 6. Bölge de uygulanan oran, miktar ve sürelerde teşviklerden faydalanmasına ilişkin maddedir) 22 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere ilgili Kararın yayım tarihi olan 20 Ocak 2018'de yürürlüğe girmiştir.

İlgili madde ile ilgili yürürlük tarihinde yapılan bu değişiklik 20 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 22 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir

 • İlgili Bakanlar Kurulu Kararının (2018/11930) 6. Maddesi 22 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 22 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

"……. Yapılan değişiklikle her ne kadar bu yatırımlar 6. Bölge desteklerinden faydalansa da ilgili bölgeye sağlanan sigorta primi işveren hissesi desteğine ayrıca iki yıl ve bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına da ayrıca beş puan ilave edilmeyeceği açıklanmıştır"

 • Diğer maddeler Kararın yayım tarihi olan 22 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- 2018/11930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı​

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın ​ile irtibat kurmanızı rica ederiz.