Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 04 Haziran 2018Özet: 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete'de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No:2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Yeni Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1. Tebliğin 20. maddesinde yer alan Finansal Kiralama işlemleri maddesinin 4, 9 ve 10. bentlerinde yer alan ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na verilen referans değişmiş ve yerine 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na referans verilmiştir. Değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

2. Tebliğin yatırımların devir, satış, ihraç ve kiralanmasına ilişkin 21. maddesinde, yatırımların devrinin unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülebileceği konusu artık "uygun görülür" olarak yeniden düzenlenmiştir.

3. Tebliğin EK-1'inde yapılan değişik ile Teşvik Belgesi başvurularında hazırlanan Yatırım Bilgi Formunda, yatırımın yerine ilişkin istenen belgeler arasında yatırımın OSB'de olması durumunda arazi tahsis yazısı isteniyordu. Yapılan değişiklikle bu tahsis yazısının "Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlardan" büyük ölçekli, bölgesel ve cazibe merkezi programı kapsamında yer alan bir takım yatırımlar için aranacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu yatırımlar dışında kalanlar için başvuruda arazi tahsis yazısı aranmayacaktır.

4. Tebliğin EK-5'in yapılan değişiklik ile Yatırım Tamamlama Vizesi için istenecek belgelere ""Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu" eklenmiş ve bu raporun talep edilmesi halinde sunulacağı belirtilmiştir. Bu rapor sunulduğu takdirde, tamamlama vizesine başvuru için aranan aşağıdaki belgeler ayrıca aranmayacaktır.

  1. Yatırım takip formu

  2. Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,

  3. Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler

  4. Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.

  5. Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri

  6. Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname

01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmî Gazete 'de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.06.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir ve karar hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülmektedir.

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1)​

Saygılarımızla,