Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 16 Ekim 2020Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ((NO: 2020/1) 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu tebliğ ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         Öncelikli yatırımlar içerisinde yer alan enerji tasarrufu yatırımlarının enerji tasarrufu oranı % 15 olarak güncellenmiş olup yatırımın asgari geri dönüş süresi şartı kaldırılmıştır.

·         Yatırım Teşvik Belgesine başvuru aşamasında ve/veya sonrasında ibraz edilmesi gereken bilgi belgeleri içeren EK-2 kaldırılmıştır.

·         Yatırımların Tamamlama ekspertizinin yapılması konusunda görevlendirilebilecekler arasına “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri” de dahil edilmiştir.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.       Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve EK-2’de belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.

ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler.

 

2.       Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “içerecek şekilde” ibaresinden sonra gelmek üzere “enerji verimliliği” ibaresi eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder.

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir.

a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekir.

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde enerji verimliliği raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir.

 

3.       Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(3) Hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi  nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak değerlendirilir.


4.       Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Ajanslarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlüklerini,” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Ajansları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlükleri,” ibaresi eklenmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

 

(2) (Değişik: RG-10/6/2018-30447) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.

 

(3) (Değişik: RG-10/6/2018-30447) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından Kalkınma Ajansları, odalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavir tarafından yapılır ve EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu müştereken hazırlanarak bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe sonuçlandırılan tamamlama vizesi

(6) Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri ekspertiz işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır.

 

 

(2) (Değişik: RG-10/6/2018-30447) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, Bakanlık İl Müdürlüklerini odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.

(3) (Değişik: RG-10/6/2018-30447) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından Kalkınma Ajansları, Bakanlık İl Müdürlükleri odalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavir tarafından yapılır ve EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu müştereken hazırlanarak bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe sonuçlandırılan tamamlama vizesi


5.       Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Kalkınma Ajansları ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlükleri,” ibaresi eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

 (1) (Değişik: RG-10/6/2018-30447) Kalkınma Ajansları ile valilikler, odalar, yeminli mali müşavirler gibi görev verilen kurum ve kuruluşlar Karar ve Tebliğ’in uygulamasına yönelik olarak yapmış oldukları işlemlerden sorumludurlar.

(1) (Değişik: RG-10/6/2018-30447) Kalkınma Ajansları ile Bakanlık İl Müdürlükleri, valilikler, odalar, yeminli mali müşavirler gibi görev verilen kurum ve kuruluşlar Karar ve Tebliğ’in uygulamasına yönelik olarak yapmış oldukları işlemlerden sorumludurlar.

 

6.       Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

EK-2

YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

(Değişik: RG-8/5/2014-28994)

1. Madencilik ve enerji yatırımlarında;

 

a) (Değişik: RG-9/10/2018-30560) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli suretleri,

 

b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda İşletme Ruhsatı tasdikli sureti,

 

c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik yatırımlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen lisansın/ön lisansın tasdikli sureti,

 

ç) (Değişik: RG-25/6/2016-29753) Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı,

d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.

 

e) Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleşme/anlaşma yapılan kamu kurumu veya iştirakinden alınacak yazı.

 

2. Rafineri yatırımlarında;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınacak lisansın tasdikli sureti.

3. Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında;

Milli Savunma Bakanlığından alınacak tesis kuruluş izni.

4. Av malzemeleri, nişan tabancası, av bıçakları ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında;

İçişleri Bakanlığından alınacak kuruluş izni.

5. Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında;

(Değişik: RG-9/10/2018-30560) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kuruluş ve ön izin belgesi tasdikli sureti.

6. Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bertaraf konusunda geçici faaliyet belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır). 16

 

7. Atıkların geri kazanımına yönelik yatırımlarda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geri kazanım konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri kazanım konusunda geçici faaliyet belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

8. Alkollü içecekler ve tütün mamulleri yatırımlarında,

(Değişik: RG-9/10/2018-30560) Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış olan tesis kurma izin belgesi tasdikli sureti.

9. Pancar veya kamış işleyerek şeker üretimi konularında yapılacak komple yeni veya tevsi yatırımları için;

(Değişik: RG-9/10/2018-30560) Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış tesis kurma izin yazısının tasdikli sureti.

10. Sağlık yatırımlarında;

Ön izin alınması zorunlu sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınan ön izin yazısının onaylı örneği; kamu-özel ortaklığı modeline göre yapılacak yatırımlarda uygulama sözleşmesi.

11. Turizm yatırımlarında;

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti.

12. İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;

(Değişik: RG-25/6/2016-29753) (Değişik: RG-9/10/2018-30560) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).

13. Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında;

(Değişik: RG-9/10/2018-30560) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden ön izin alındığına dair yazının tasdikli sureti (diğer yatırım cinslerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş çalışma ruhsatı aranır).

14. (Mülga: RG-25/6/2016-29753)

 

15. (Değişik: RG-9/10/2018-30560) Demiryolu ulaştırması yatırımlarında;

(Değişik: RG-9/10/2018-30560) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yetki belgesi sureti (Komple yeni yatırımlarda bu belgeler tamamlama vizesi aşamasında aranır).

16. (Mülga: RG-25/6/2016-29753)

 

17. Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;

(Değişik: RG-25/6/2016-29753) İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneği.17

 

18. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda;

KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.

19. Kültür yatırımlarında;

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Kültür Belgesinin tasdikli sureti (Komple yeni yatırımlarda Kültür Yatırım Belgesi aranacak olup, tamamlama vizesi aşamasında da Kültür Girişim Belgesi aranır).

20. Lojistik hizmetleri yatırımlarında;

(Değişik: RG-9/10/2018-30560) Lojistik yatırımlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş L2 belgesinin tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

21. Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında;

Komple yeni yatırımlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) alınacak lisans ve yayın izni işlemlerinin başlatıldığına dair yazı (Tamamlama vizesi aşamasında RTÜK’ten alınmış lisans ve yayın izni verildiğine dair yazı ayrıca aranacaktır), diğer yatırım cinslerinde ise RTÜK’ten alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.

22. Karasal yayıncılık yatırımlarında;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 6112 sayılı Kanun kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı.

23. İmalat sanayi yatırımlarında;

Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, oda veya noter onaylı geçerli kapasite raporu.

24. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamına giren depolama tesisi yatırımlarında;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınacak lisansın onaylı sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır),

25. Lisanslı depoculuk yatırımlarında;

(Değişik: RG-9/10/2018-30560) Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş lisansın tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda Ticaret Bakanlığınca kuruluş izni verildiğine dair yazı aranır. Lisans ise tamamlama vizesi aşamasında aranır).

26. Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımlarında;

(Değişik: RG-9/10/2018-30560) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan izin yazısının tasdikli sureti.


7.       Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

8.       Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.