Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 28 Ocak 2016Özet: 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmiş olduğu 2012/1 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Tebliğ 25 Haziran 2016 tarih ve 29753 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 6., 8., 18. maddeleri ile Ek-2’sinde yeni hükümler içeren değişikliler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler 25 Haziran 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Açıklamalar

Yapılan düzenleme ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ’in değiştirilen hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.

Tebliğ'in 6. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.

Tebliğ'in 8. maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

e) Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri

Tebliğ'in 18. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanır.

Tebliğ'in EK-2’sinin (1) numaralı sırasının (ç) bendi ve (12) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (14) ve (16) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmış ve (17) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı,

12. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün uygulama projesine ilişkin onay yazısı (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).

17. İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneği.

Diğer taraftan Tebliğ'in Ek-5’inin (6), (8) ve (13) numaralı sıraları yürülükten kaldırılmıştır. 

Değerlendirme ve Sonuç:

Buna göre; 25 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan teşvik belgesi müracaatlarının değerlendirilmesinde Tebliğ’de yer verilen hükümlerin dikkate alınması gerekecektir.

Anılan Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır. 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)