Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 06 Ekim 2016Özet: 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapan Karar 5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Karar ile yapılan değişiklikler ile ana Karar'a yeni maddeler eklenirken, bir takım maddeler de yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Karar yayım tarihi olan 5 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Açıklamalar

Desteklerle ilgili değişiklikler

 • Sigorta primi işveren hissesi desteği ile ilgili olarak "yatırıma başlama tarihi" kaldırılmış ve tarih koşulundan bağımsız olarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

  ​​ek100.jpg

 • Kurumlar vergisi/ Gelir vergisi indirimi desteği ile ilgili olarak ta yine "yatırıma başlama tarihi" kaldırılmış ve tarih koşulundan bağımsız olarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile ilk üç bölgeye verilen desteklerde oranlar beş puan artarken, son üç bölgeye verilen desteklerde ise on puan artış olmuştur.

  420x120.JPG

Bununla beraber, yatırımcıların, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlara da indirimli kurumlar/gelir vergisi uygulanması, büyük ölçekli ve bölgesel yatırımlarda gerçekleşen yatırım tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının belli oranlarında uygulanıyordu.

Karar'da yapılan değişiklik ile yatırım katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının %80'ini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde ettiği kazancına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Öncelikli yatırım konuları

 • ​2014 yılında Kararda yapılan bir değişiklikle, "yıllık asgari yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek birim ürün başına en az %20 oranında tasarruf sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar" öncelikli yatırım kapsamına alınmıştı. ("Teşvik edilmeyecek yatırımlar" listesinde olanlar hariç)

 • Yeni yapılan değişiklik ile en az %20 olması beklenen tasarruf, birim ürün başına değil mevcut duruma göre %20 oranında enerji tasarrufu olarak revize edilmiştir. Bununla beraber yatırımın geri dönüş süresi olarak belirlenen azami beş yıllık süre; 5 yıl ve daha az olan bir yatırım geri dönüş süresi olarak revize edilmiştir. 
   
  Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar
   
 • "Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar" başlığı "Alt bölge desteğinden faydalanacak yatırımlar" olarak değiştirilmiştir.
   
 • Alt bölge desteğinden yaralanacak yatırımlarda aranan koşullara aşağıdaki eklemeler yapılmıştır:

 • Yatırımın OSB'de gerçekleştirilmesine ek olarak endüstri bölgesinde gerçekleştirilen imalat sanayine yönelik yatırımlar da alt bölge desteklerinden faydalanacaktır.
   
 • Yeni eklenen madde ile OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden aşağıdakilerin üretimine yönelik yatırımlar (EK – 6), İstanbul ili hariç olmak üzere:

 • İlk üç bölgede yapıldığı takdirde dördüncü bölge desteklerinden
   
 • Son üç bölgede yapıldığı takdirde ise bulunduğu bölgeye sağlanan desteklerden faydalanacaktır.

  450x620-3.jpg

  Diğer değişiklikler

 • Teşvik belgesi başvurusu Ekonomi Bakanlığına yapılmaktadır. Ancak yatırımcının tercihine göre sabit yatırım tutarı on milyon TL'yi aşmayan ve tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımın yapılacağı yerel birimlere de başvuru yapılmaktaydı. 

  ​Bu madde yalnızca genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan yatırımlar için uygulanmakta iken yapılan değişiklikle bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında olan yatırımlar için de yerel birimlere Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilecektir.
   
 • Bu Karar değişikliği ile yatırım süresi ve tamamlama vizesi ile ilgili olarak iki yeni fıkra eklenmiştir.

  (8) "Yatırım tutarı ve bütünlüğü açısından yatırım süresi içinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir. BU hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır 

  ​Yani, süresinde tamamlanamayan yatırımların süre aşımında yapılan harcamaları desteklerden yararlanamamakla beraber tamamlama vizesi sırasında teşvik belgesi kapsamında yapılan harcama olarak değerlendirilebilecektir. ,
   
  (9) "Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir"

 • Bu Karar değişikliği ile Karara Ek Madde (1) eklenmiştir. Bu maddeye göre:

  (1) "Talep edilmesi halinde, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilir. Bu durumda, ilgili işyeri sicil numarasından yararlanılan azami prim tutarı toplam, destek uygulaması yapılan belgelerdeki azami prim tutarlarının toplamı alınmak suretiyle belirlenir.  

 • Bu Karar değişikliği ile Geçici Madde 5 yürürlükten kaldırılmıştır.

  Bu maddeye göre, bu Karara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, yatırıma katkı tutarının üzerinden artırılmış oranlarda, indirimli gelir ve kurumlar vergisi yatırımcının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlarına uygulanabilecekti. Bu uygulamanın şartı: hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleşen yatırım harcamasını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın büyüklüğü ve bölgesine göre belirlenmiş belli oranını geçmemek üzere uygulanacak olmasıydı.

 • Bu Karar değişikliği ile Kararın "İllerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları" (Ek 2B) başlıklı tablosunda, dördüncü ve beşinci bölgelere ait satırlarda "19" sektör numarası bulunmayan illere bu sektör numarası eklenerek, bu illerde yapılacak yatırımlar için de bölgesel teşviklerin önü açılmıştır.
   
  ek4.jpg

 • Aynı tablonun 10 numaralı dipnotunun c bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu bent, asgari iki milyon TL tutarındaki demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı ve bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlara, bulunduğu bölgenin desteklerinden faydalanma imkanı sağlamaktaydı.


Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,

​Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2016/9139)​