Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 08 Mayıs 2018Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 28 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'a​ geçici madde eklenmiş ve değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

Eklenen geçici 10. Madde ile 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için 5. Bölgede uygulanan destek unsurlarının eklenen maddede belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak kaydı ile uygulanacak destek, oran süre, miktar ve şartlarına yer verilmektedir.

Bu kapsamda, söz 7.500 yatak kapasitesine haiz turizm yatırımları için;

  • TL krediler için ödenecek faiz tutarı veya kar payının %7'isine kadar olan, dövizli krediler için %3 puanına kadarı Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Söz konusu oranlar değişiklik öncesi TL krediler için %5 ve  döviz krediler için ise %2'ydi.
  • Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranlarında  da artı yapılmış olup, yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş, vergi indirimi oranı yüzde doksan olarak uygulanacaktır.

  • Diğer yatırımlardan farklı olarak 7.500 yatak kapasiteli turizm yatırımları için yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım dönemi içerisinde de başlanabilecektir.

  • Sabit yatırım tutarı yüz milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecektir.​

Diğer taraftan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Ek-4 sayılı ekinin "Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları" başlıklı 12. Sıra numaralı maddesinden "sağlıklı yaşam tesisleri" ifadesi kaldırılmıştır. Ayrıca, bu başlık içerisinde günübirlik tesisler içerisinden "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler" hariç tutulmuştur.​

KAPSAM

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Karar'ına yapılan eklemeye bu bültenimizde yer verilmektedir.

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 "GEÇİCİ MADDE 10- (1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının bu maddede belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, aşağıdaki destek, oran, süre, miktar ve şartları uygulanabilir:

 (a) Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının Türk Lirası kredilerde yedi puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde üç puanına kadarı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk on yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz desteği tutarı gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçemez.

(b) Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş, vergi indirimi oranı yüzde doksan ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı yüzde yüz olarak uygulanır.

(c) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilir.

(ç) Sabit yatırım tutarı yüz milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

(2) Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanabilir.

(3) Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında veya asgari beş milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması gerekir.

(4) Bakanlığa yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilir. Yatırımların bitiş tarihi 31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmaz. Bu madde kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, bu tarihe kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen altı ay içinde müracaat edilmesi zorunludur.

(5) Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31/12/2022 tarihi itibariyle yatırımın tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden yararlanma şartının sağlanması koşuluyla teşvik belgesinde kayıtlı destekler beşinci bölge desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır."

MADDE 2– Aynı Kararın EK-4 sayılı ve "TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI" başlıklı ekinin I/C bölümünün (12) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12- Lokanta, kafeterya, eğlence yeri, günübirlik tesis (Kültür vc Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç), termal kür tesisi ve yüzme havuzu yatırımları."

Bakanlar Kurulu Kararında yapılan ekleme 28.04.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın ve osoyuer@kpmg.com  adresinden Onur Soyuer ile irtibat kurmanızı rica ederiz.