Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair 798 Sayılı Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Mart 2019Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 798 Sayılı Karar 28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Açıklamalar

1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır."

İlgili düzenleme 28.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

2.  Aynı Kararın 17. Maddesinin (t) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:

"(t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları. "

"(v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları."

"(t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları."

"(v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları."

 
Düzenleme ile İstanbul ilinde yapılacak sera yatırımları da kapsam içine alınmış olup asgari yatırım 5 milyon TL, asgari kapasite ise 25 dekar olarak değiştirilmiştir.

İlgili düzenleme 28.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

3. Aynı Kararın EK-2A sayılı tablosunda 50 sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Düzenleme;

Sektör KoduUS-97 Kodu
Bölgesel Teşviklerden
Yararlanacak Sektörler
1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
50 Seracılık40 dekar40 dekar20 dekar10 dekar10 dekar5 dekar

 
Yeni Düzenleme;

Sektör KoduUS-97 Kodu
Bölgesel Teşviklerden
Yararlanacak Sektörler
1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
50 Seracılık20 dekar20 dekar10 dekar10 dekar10 dekar5 dekar

 

İlgili düzenleme 28.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

4. Aynı Kararın EK-2B sayılı tablosunun 8 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
"8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. ""8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul İli hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6 ncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır."

 

İlgili düzenleme 28.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

5. Aynı Kararın EK-4 sayılı ekinin I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
"3-İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar. ""3-İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar."

 
İlgili düzenleme 28.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

6. Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2018" ibaresi "31/12/2019" şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:

GEÇİCİ MADDE 8-

(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 8-

(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

 
7161 Sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanı'na ilgili süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmişti.

İlgili düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın, osoyuer@kpmg.com  adresinden Onur Soyuer veya ukam@kpmg.com​ adresinden Uğur Kam ile irtibat kurmanızı rica ederiz.