Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7108 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20 Nisan 2023 Tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7108 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20 Nisan 2023 Tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

20.04.2023 tarih ve 32169 Sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar’ın 1. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 2. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı tanımları eklenmiştir.

-“(o) Dijital Dönüşüm Destek Programı: Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerineentegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyetigibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlıktarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji GenelMüdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

-(ö) Yeşil Dönüşüm Destek Programı: Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğalkaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli vedüşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlıktarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar veVerimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,”

Karar’ın 2. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 5. Maddesinin 3 numaralı fıkrasına “Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar için bu hüküm uygulanmaz” ibaresi eklenerek, bu kapsamdaki yatırımlarda yapılacak olan maddi olmayan duran varlık (marka, lisans, know-how vb.) harcamaları için herhangi bir sınır aranmayacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer yatırımlarda bu sınır toplam sabit yatırım harcamasının %25’i kadardır.

Karar’ın 3. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 11nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile aynı maddenin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Kararın 4. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a Öncelikli Yatırım Konuları başlıklı 17. maddesinin 1. Fıkrasının h bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar da öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir.

-“h) TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen yada 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi HakkındaKanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiğiBakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve DenetimKomisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.”

Karar’ın 5. maddesi ile EK-2B sayılı ve "İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunun 9 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

'i) US-97 Kodu: 0112.0.10 olan tamamen yapay ışık İle fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanının asgari 1000 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları."

Karar’ın 6. Maddesi ile Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları" başlıklı ekinin I/A bölümünün;

a) (4) numaralı sırasında yer alan ”seracılık yatırımları" İbaresinden sonra gelmek üzere "ve tamamen yapay Işık İle fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alam 1000 m2 altındaki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları" İbaresi,

b) (5) numaralı sırasında yer alan "seracılık yatırımları” İbaresinden sonra gelmek üzere "ve tamamen yapay Işık İle fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı1000 m2 ve üstündeki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları” İbaresi,

eklenmiştir.

Söz konusu Karar’ı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.