Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5209 Sayılı Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 25 Şubat 2022Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5209 Sayılı Karar 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler bültenimizde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         EK-8'de yer almasına rağmen kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın sabit yatırım tutarına dahil edilebilecektir.

·         Otomobil üretimine yönelik yatırımlarda teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleşmesini müteakip yatırım süresi içinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara otomobil ithaline izin verilebilecektir.

·         Bazı il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenecek teşvik belgelerine “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” uygulaması ile avantajlı faiz ve kar payı desteği uygulaması getirildi.

·         Yatırımcılara fazladan ödenen faiz ve kar payı destek tutarları her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte geri alınabilecektir.

·         YTB’de öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için müracaatın zorunlu olduğu, Müracaat edilmemesi halinde, bakanlık tarafından tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulabilecektir. Bildirime rağmen iki ay içerisinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde yatırım teşvik belgesi iptal edilebilecektir.

·         İmalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi süresi 31.12.2024’e uzatılmıştır.

·         US-97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan desteklerden, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

·         Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan desteklerden, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

·         Yatırıma teşvik sistemi kapsamında “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” başlık Ek-8 listesi güncellendi.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.       Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. EK-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.

(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir .


Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz.

Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) yukarıda belirtilen silindir hacmine kadar ilave otomobil ithaline izin verilebilir.

(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. EK-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.

Ancak EK-8'de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.


(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir.

 

Ayrıca, hibrit ve/veya elektrikli olmak koşuluyla otomobil ve/veya ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2,5'ine kadar ve motor silindir hacmi 2.500 cm3' e kadar olan otomobil ve/veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla izin verilebilir.

Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) silindir hacmi 1.600 cm3'e kadar olmak üzere ilave otomobil ithaline izin verilebilir. Bu fıkra kapsamında izin verilen gümrük vergisine tabi olmaksızın yapılacak ithalat, otomobil üretimine yönelik teşvik belgesi için otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari araç ithali ile sınırlıdır.

 

2.       Aynı Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-1’de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.(8) Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için  faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Ancak, stratejik yatırımlar için  faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir.


(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak  faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-1'de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7'de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1'de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1'de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan ve "İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi" kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemleri kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.

 

 

 

 

(13) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kar payı desteği tutarı, aracı kurum tarafından kredinin kullandırıldığı veya borçlanmanın yapıldığı tarihte uygulanan faiz veya kar payı oranı uygulanmak suretiyle her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

 

 

3.       Aynı Kararın 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat eder. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir.

(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat eder. Müracaat edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulur. Bildirim tarihini müteakip iki ay içerisinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde 28 inci madde hükümleri kapsamında yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır. 


4.       Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.


5.       Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31.12.2021” ibaresi “31.12.2024” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) 1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

a) 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,


6.       Aynı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun 6. Bölgeye ait bölümünde yer alan "- Enerji üretimine yönelik yatırımlar." ibaresi, "Enerji üretimine yönelik yatırımlar (Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları hariç)." şeklinde değiştirilmiş; söz konusu tablonun 9 numaralı dipnotuna (h) bendi eklenmiş, 12 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 13 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Aşağıda yer alanlar hariç, diğer yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.

-  Ek-4'te yer alan teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar.

-  Enerji üretimine yönelik yatırımlar

-  Müteharrik karakterli yatırımlar (dipnot 11 hükümleri saklı kalmak kaydıyla).

-  Belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar.12- İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.


13- İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar.
Aşağıda yer alanlar hariç, diğer yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.

-  Ek-4'te yer alan teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar.

-  Enerji üretimine yönelik yatırımlar (Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları hariç).

-  Müteharrik karakterli yatırımlar (dipnot 11 hükümleri saklı kalmak kaydıyla).

-  Belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar.

 

9/(h) İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları

 

 13- İstanbul ili hariç olmak üzere, US-97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

 

(14) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı desteği sağlanmaksızın, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.


7.       Aynı Kararın EK-8 sayılı ve "GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ" başlıklı tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kararın;

a) 1 inci maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna eklenen cümle, 29/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 inci maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin;

l) Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan değişiklik, 29/6/2021tarihinden geçerli olmak Üzere yayımı tarihinde,

2) Sekizinci fıkrasında yapılan değişiklik, yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kullanılacak kredilere de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 5 inci ve 7 inci maddeleri, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.