Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Temmuz 2021Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar 29.06.2021 tarih ve 31526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         Çevre yatırımlarının kapsamı genişletilmiş olup TÜBİTAK proje onayı getirilmiştir.

·         01.01.2022’den itibaren geçerli olmak üzere asgari sabit yatırım tutarları güncellenmiştir.

·         Her bir finansal kiralama şirketi bazında asgari makine ve teçhizat turaları güncellenmiştir.

·         Marka, lisans, know-how vb. duran varlık niteliğindeki yatırım harcamalarının yatırım teşvik belgesine kayıtlı toplam sabit yatırım tutarı içindeki oranı % 25 olarak güncellenmiştir.

·         Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile yapılacak stratejik yatırımlara ilişkin başvurularda asgari katma değer ve ithalat tutarına ilişkin şartlar aranmayacaktır.

·         Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürün listesinde yer alan hizmetler de stratejik yatırımlar kapsamında desteklenebilecektir.

·         Karara eklenen EK-8 tablosunda bulunan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti kapsamı dışında bırakılmıştır. Aynı tabloda bulunan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında dahil edilemeyecektir. 

·         Çimento imalatı yatırımlarına ilişkin olarak alınması planlanan kullanılmış makine ve teçhizat  teşvik belgesi kapsamında dahil edilemeyecektir.

·         Stratejik yatırımlarda faiz ve kar payı desteği sınırı sabit yatırım tutarının % 10’u aşmamak kaydıyla yetmişbeşmilyon olarak güncellenmiştir.

·         Sigorta primi işveren hissesi ve Sigorta primi desteği süresinde ilave istihdam olarak kadın ve/veya genç çalışan istihdam eden şirketlerin söz konusu desteklerden yararlanma süreleri belirli şartları sağladığı takdirde uzatılabilecektir.

·         Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

·         İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere ilişkin asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlar,  organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışında ise asgari 10 milyon TL tutarındaki yatırımlar  bölgesel teşvikler kapsamında 1. Bölge desteklerinden faydalandırılacaktır.

·         11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlara verilebilecek ek 1 yıllık süre uzatımı 2 yıl olarak güncellenmiştir.

·         Kağıt üretimine yönelik plantasyon sahası yatırımları ve sentetik elyaf üretimine yönelik yatırımlar teşvik kapsamına alınmıştır.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.       Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

e) Çevre yatırımı: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımları,

“e) Çevre yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları,”

 

2.       Aynı Kararın 4 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birmilyon” ibaresi “üçmilyon”, “beşyüzbin” ibaresi “birmilyon beşyüzbin” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “beşyüzbin” ibaresi “yediyüzellibin”, “üçyüzbin” ibaresi “beşyüzbin” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde ellisini” ibaresi “yüzde yirmibeşini” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8 inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasaite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

 

(2) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

 

(3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.

(1) Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde üçmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise birmilyon beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8 inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasaite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

(2) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari yediyüzellibin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

 

(3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz.

 

3.       Aynı Kararın 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) (Değişik:RG-5/10/2016-29848) Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.


4.      
Aynı Kararın 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve altın fıkrasında yer alan “ürünlerin” ibaresi “ürün ve hizmetlerin ”şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü aranmaz.

 

 

(6) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

“(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında (c) bendi hükmü, Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine yönelik yatırımlarda (b) ve (ç) bendi hükümleri aranmaz.”

 

(6) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürün ve hizmetlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.


5.       Aynı Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(2) Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir. Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.

 

(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemez.

“(2) Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Ek-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.”

 

 

 

 

“(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez.  Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.”


6.       Aynı Kararın 11 inci maddesinin; birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g) bendi eklenmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(f) 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı,

 

 

 

 

 

 


(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez.

 

 

 

 

 

 


(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını ve 17 nci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez.

“(f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,”

“(g) 5 inci bölgede gerçekleştirilecek üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı,”

 

“(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği  tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, Ek-1’de yer alan 3 üncü bölge illerinin Ek-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.”

 

“(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla yetmişbeşmilyon Türk Lirasını geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlar, Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi kredilerden yararlanabilir. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez.”

 

7.       Aynı Kararın 12 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

“(11) Destek uygulamasının bitimini müteakip yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek talep etmeleri halinde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması süresince işyerinden bu destek kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı hesaplanır. Teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın belgede belirtilen ilave istihdam sayısını geçmemek üzere, hesaplanan sayıda kadın ve/veya genç sigortalı için teşvik belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave edilerek uygulanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan destek tutarı, dördüncü fıkrada belirtilen orana karşılık gelen azami destek tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hüküm, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılan yatırım teşvik belgesi müracaatlarına uygulanır.”

 

8.       Aynı Kararın 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

“(4) 12 nci maddenin onbirinci fıkrasında yer alan hüküm, sigorta primi desteği için de aynı dönemler için uygulanır.”

 

9.       Aynı Kararın 17 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

“(cc) Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.”

 

10.    Aynı Kararın 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6'da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL'dir. Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

“(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Ek-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ancak, İstanbul İlinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari beşmilyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari onmilyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”


11.   
Aynı Kararın geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020 tarihine kadar” ibaresi “31/12/2021 tarihine kadar yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2021 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

 

12.    Aynı Kararın geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıla kadar” ibaresi “iki yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.

(1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen talep edilmesi halinde iki yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.

 

13.    Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ" başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sektör Kodu

US-97 Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

1

0121, 0122.2 (Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik:RG-21/8/2020- 31220)

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

2

0500.0.04

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

3

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5'te belirtilen yatırım konuları hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

4

17 (Değişik: RG-22/6/2018- 30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220)

Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç)

Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

 

 

 

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL

 

 

 

 

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL

Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ite diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL

5

18 (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855)

Giyim eşyası imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

6

19

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin 7L

7

1911

Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)

4 Milyon TL

-

2 Milyon TL

 

-

-

8

1912 ve 1920

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

9

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

10

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

10 Milyon TL

10 Milyon TL

10 Milyon TL

10 Milyon TL I

10 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

11

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

12

2412

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

13

2421

Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

14

2423 (Değişik: RG-8/4/2015-29320)

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

15

2424

Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

16

2429.1

Patlayıcı madde imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

17

2511

İç ve dış lastik imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

18

26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç)

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

19

26 (2610.2.03.01.2693.2,

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

2694.1,2695.3, 2695.4 hariç)

20

26 (2693.2, 2694.1,2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç)

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

21

2610.1,2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

22

2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

23

2691.2, 2691.3, 2693.1

Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

24

2695.1

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

25

2695.1,2694.2.01, 2694.3.01

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

26

2695.1, 2699.2.06.30

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

27

2720, 273

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

28

28

Metal eşya

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

29

2812.2, 2813

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

30

29

Makine ve teçhizat imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

31

2929

Sınai kalıp

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

32

30 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320)

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

33

31

Elektrikli makine ve cihazları imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

34

32 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320)

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

35

33

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

36

34

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

37

3530.0.15 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320)

Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

38

3591 ve 3592

Motosiklet ve bisiklet üretimi

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

39

361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 (Değişik:RG-22/6/2018- 30456)

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

40

(Mülga: RG-22/6/2018-30456)

41

5510.1.01,5510.2.01,5510.3.02,5510.5.02, 5510.5.04

Oteller

3 yıldız ve üzeri

3 yıldız ve üzeri

3 yıldız ve üzeri

3 yıldız ve üzeri

3 yıldız ve üzeri

1 Milyon 500 Bin TL

42

1.03.5510

Öğrenci yurtları

100 öğrenci

100 öğrenci

100 öğrenci

100 öğrenci

100 öğrenci

1 Milyon 500 Bin TL

43

6302.0.01

Soğuk hava deposu hizmetleri

1.000 metrekare

1.000 metrekare

1.000 metrekare

500 metrekare

500 metrekare

500 metrekare

44

6302.0.03

Lisanslı depoculuk

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

45

80 (809 hariç)

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

46

8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03

Hastane yatırımı, huzurevi

Hastane:4 milyon TL

Huzurevi:100 kişi

 

Hastane:3 milyon TL

Huzurevi:100 kişi

 

Hastane:2 milyon TL

Huzurevi:100 kişi

 

Hastaneli milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi

Hastaneli milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi

1 Milyon 500 Bin TL

47

 

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

48

 

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

49

 

Kömür gazı üretimi (sentez gazı)

50 Milyon TL

50 Milyon TL

50 Milyon TL

50 Milyon TL

50 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

50

(Değişik: RG-28/2/201930700)

Seracılık

20 dekar

20 dekar

10 dekar

10 dekar

10 dekar

5 dekar

 

14.    Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün beş numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve I/B bölümünün sekiz numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).

 

 

 

8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

“5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).

 

15.    Aynı Karara EK-8 sayılı tablo eklenmiştir.

GÜMRÜK VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

 

G.T.İ.PNo

2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı

1

8405.10.00.00.14

Oksijen jeneratörleri

2

8413.40.00.00.00

Beton pompaları

3

8414.40.90.00.12

Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3

4

8414.80.19.90.00

Çok kademeli türbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

5

8414.80.22.90.11

Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, manometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ

6

8414.80.28.90.00

Pistonlu kompresörler; manometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

7

8414.80.59.90.00

Pistonlu kompresörler; manometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

8

8414.80.73.90.00

Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

9

8414.80.75.90.00

Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

10

8415.82.00.90.00

Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

11

8415.83.00.90.00

Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava

1 taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

12

8417.10.00.00.12

Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl 1 işlem fırınları

13

8417.20.10.00.00

Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar

14

8417.20.90.00.00

Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARÎÇ

15

8419.32.00.00.00

Ağaç, kâğıt hamuru, kâğıt veya kartonlar için kurutma cihazları

16

8419.39.00.00.00

Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar

17

8422.30.00.00.00

Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsül leme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar

18

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

19

8426.19.00.00.12

Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ)

20

8426.20.00.00.00

Kule vinçler

21

8427.10.10.00.00

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre

22

8427.10.90.00.00

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre

23

8427.20.11.00.00

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre

24

8427.20.19.00.00

Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre

25

8427.20.90.00.00

Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre

26

8428.33.00.90.00

Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ

27

8428.39.20.90.00

Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

28

8429.20.00.00.11

Kendinden hareketli greyderler

29

8429.51.99.10.11

Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer direyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar

30

8429.52.10.00.00

kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler

31

8429.52.90.00.11

Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli

32

mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler

33

8429.59.00.10.11

Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder

34

8434.20.00.00.11

Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)

35

8434.20.00.00.12

Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar

36

8434.20.00.00.19

Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar

37

8437.10.00.00.00

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

38

8437.80.00.10.11

Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar

39

8451.40.00.00.11

Tekstil sanayi için yıkama makinaları

39

8456.11.90.10.00

Lazer ile metallerin veya metal karbürlerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler

40

8456.40.00.00.00

Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler

41

8457.10.10.00.00

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar

42

8457.10.90.00.00

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar HARİÇ

43

8457.30.90.00.00

Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

44

8458.11.20.00.00

Metal işlemeye mahsus nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri

45

8459.10.00.00.00

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri

46

8459.61.10.00.00

Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları

47

8459.61.90.00.00

Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları

48

8459.69.90.00.00

Metaller için diğer freze tezgahları

49

8460.12.00.00.00

Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

50

8460.19.00.00.00

Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

51

8460.31.00.00.00

Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

52

8460.39.00.00.00

Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ

53

8461.50.11.00.00

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları

54

8461.50.19.00.00

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları

55

8461.50.90.00.00

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları

56

8462.21.10.00.00

Yassı metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

57

8462.21.80.00.00

Diğer metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar

58

8462.31.00.00.11

Metalleri nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları

59

8462.41.10.00.11

Yassı metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)

60

8462.41.90.00.11

Yassı olmayan metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)

61

8462.91.20.90.00

Metaller için nümerik kontrollü diğer hidrolik presler

62

8462.99.20.90.00

Metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus nümerik kontrollü diğer tezgahlar

63

8463.10.90.00.00

Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ

64

8463.20.00.00.11

Ezerek vida dişi açma makinaları

65

8465.10.90.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar

66

8465.20.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri

67

8465.91.10.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları

68

8465.91.20.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları

69

8465.92.00.00.11

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları

70

8465.92.00.00.12

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları

71

8465.93.00.00.13

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için parlatma makinaları

72

8465.94.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştirme makinaları

73

8465.95.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama makinaları

74

8465.96.00.00.00

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları

75

8468.20.00.00.19

Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar

76

8474.10.00.10.00

Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makineler

77

8474.10.00.90.00

Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar

78

8474.20.00.10.00

Taş kırma makinaları

79

8474.20.00.90.00

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ

80

8474.31.00.00.00

Beton veya harç karıştırıcıları

81

8474.32.00.00.00

Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar

82

8474.39.00.00.00

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar

83

8474.90.90.90.19

84.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ

84

8477.10.00.00.00

Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları

85

8479.30.10.00.00

Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler

86

8515.21.00.00.00

Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar

87

8515.29.00.00.00

Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar

88

8515.31.00.00.00

Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar

89

8603.10.00.00.00

Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları

90

8702.10.11.11.00

Otobüs; YENÎ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3

91

8702.10.19.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3

92

8702.10.91.11.00

Otobüs; YENÎ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3

93

8702.10.99.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3

94

8702.20.10.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500cm3

95

8702.20.90.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=2500cm3

96

8702.30.10.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3

97

8702.30.90.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3

98

8702.40.00.00.00

Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=10 kişi

99

8702.90.11.11.00

Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi

> 2800 cm3

100

8702.90.19.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3

101

8702.90.31.11.00

Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3

102

8702.90.39.11.00

Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3

103

8702.90.90.00.00

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar

104

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton

105

8704.21.31.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3

106

8704.21.39.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3

107

8704.21.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3

108

8704.21.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3

109

8704.22.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton

110

8704.22.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton

111

8704.22.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton

112

8704.23.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış

(EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton

113

8704.23.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı > 20 ton

114

8704.23.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton

115

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton

116

8704.31.31.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3

117

8704.31.39.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar;

KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3

118

8704.31.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3

119

8704.31.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar;

KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3

120

8704.32.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton

121

8704.32.91.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 5 ton

122

8704.32.99.00.00

Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton

123

8704.90.00.00.00

Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar

124

8705.10.00.00.11

Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi <=75 ton

125

8705.40.00.00.00

Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar

126

8705.90.30.00.00

Beton pompalama taşıtları

127

8705.90.80.10.12

Kar küremeye mahsus taşıtlar |

128

8705.90.80.90.11

Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar

129

8903.92.10.00.00

Denizde seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç)

130

8903.92.91.00.00

Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç); uzunluk <= 7.5 m

131

8903.92.99.00.00

Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç); uzunluk > 7.5 m

132

9401.30.00.00.11

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus ahşaptan döner koltuk ve sandalyeler

133

9401.30.00.00.12

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus adi metallerden döner koltuk ve sandalyeler

134

9401.30.00.00.19

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus diğer maddelerden döner koltuk ve sandalyeler

135

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar; kamp veya bahçede kullanılanlar HARİÇ

136

9401.52.00.00.00

Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar

137

9401.53.00.00.00

Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar

138

9401.59.00.00.00

Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışından olanlar HARİÇ)

139

9401.61.00.00.11

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

140

9401.61.00.00.19

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ

141

9401.69.00.00.11

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

142

9401.69.00.00.19

Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ

143

9401.71.00.00.11

Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

144

9401.71.00.00.19

Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ

145

9401.79.00.00.11

Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

146

9401.79.00.00.19

Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ

147

9401.80.00.00.11

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

148

9401.80.00.00.19

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ

149

9403.10.51.00.00

Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm

150

9403.10.58.00.00

Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm

151

9403.10.91.00.00

Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; yüksekliği > 80 cm

152

9403.10.93.00.00

Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fış dolapları; yüksekliği > 80 cm

153

9403.10.98.00.00

Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm

154

9403.20.20.00.11

Metalden çocuk karyolaları ve beşikler

155

9403.20.20.00.19

Metalden karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ

156

9403.20.80.10.00

Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları

157

9403.20.80.90.00

Metalden diğer mobilyalar

158

9403.30.11.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm

159

9403.30.19.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm

160

9403.30.91.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fış dolapları; yüksekliği > 80 cm

161

9403.30.99.00.00

Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm

162

9403.40.10.00.00

Ahşaptan hazır mutfak üniteleri

163

9403.40.90.00.00

Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak üniteleri HARÎÇ

164

9403.50.00.00.11

Yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler

165

9403.50.00.00.19

Yatak odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARÎÇ

166

9403.60.10.00.00

Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar

167

9403.60.30.00.00

Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar

168

9403.60.90.10.00

Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılan ahşaptan küçük dolaplar

169

9403.60.90.90.00

Ahşaptan diğer mobilyalar

170

9403.70.00.00.11

Plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler

171

9403.70.00.00.19

Plastik maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ

172

9403.82.00.00.00

Bambudan diğer mobilyalar

173

9403.83.00.00.00

Hintkamışından diğer mobilyalar

174

9403.89.00.00.00

Diğer maddelerden diğer mobilyalar

 

16.    Bu Kararın;

2 inci ve 13 üncü maddeleri 1/1/2022 tarihinde,

12 inci maddesi 9/5/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

14 üncü maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 Sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekini I/B bölümünün sekiz numaralı sırasında yapılan değişiklik 1/1/2022 tarihinde,

Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.