Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3307 Sayılı Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 17 Aralık 2020Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3307 Sayılı Karar 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili Karar ile yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         Ar-Ge ve Çevre yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmış,

·         Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmış,

·         Ar-GE ve Çevre yatırımları ile Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarına sabit yatırım tutarının %10'unu geçmemek üzere 10 milyon TL'ye kadar faiz/kâr payı desteği sağlanabilecek,

·         Stratejik Yatırımlar ve Öncelikli Yatırımlar için kullanılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi için 5 puan faiz/kâr payı desteği sağlanabilecek,

·         İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar bölgesel desteklerden yaralanabilecek,

·         Cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi ödenerek ithal edilebilecektir.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.       Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile AR-GE ve çevre yatırımları" ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "Türk Lirasını" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 17 inci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını" ibaresi eklenmiştir.

"(f) 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" için beş puanı,"

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Faiz veya kâr payı desteği

MADDE 11 - (1) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

d)(Değişik:RG-07/08/2019-30855) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı; diğer stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

 

 

 

(4) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.

Faiz veya kâr payı desteği

MADDE 11 - (1) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

d)(Değişik:RG-07/08/2019-30855) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı; diğer stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

(f) 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" için beş puanı,

(4) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını ve 17 inci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez.

 

2.       Aynı Kararın 17 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

(aa) Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.

(bb) AR-GE ve çevre yatırımları.

3.       Aynı Kararın 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

AR-GE ve çevre yatırımları

MADDE 19 - (1) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6 ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir.


4.       Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇÎCÎ MADDE 15- (1) Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir."

5.       Aynı Kararın Aynı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosuna aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

"13- İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar."

6.       Bu Kararın;

1 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ve dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile eklenen ibare 20/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

2 nci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (aa) bendi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

4 üncü maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.