Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2846 Sayılı Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Ağustos 2020Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2846 Sayılı Karar 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         Altına dayalı madencilik yatırımları stratejik yatırımlar kapsamında desteklenmeyecek,

·         Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yatırımlar stratejik yatırımlar kapsamında desteklenebilecek,

·         Et ve süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları, avantajlı faiz veya kar payı destekleri kapsamından çıkarılmıştır.

·         AR-GE ve çevre yatırımlarında faiz veya kar payı desteği tutarı üst sınırı birmilyonsekizyüzbin Türk Lirası olarak güncellenmiştir.

·         Belediyeler tarafından yapılacak yatırımlar faiz veya kar payı desteklerinden faydalanamayacaktır.

·         Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353). ilişkin kullanılmış komple tesis yatırımları  faiz veya kar payı desteğinden faydalanabilecektir.

Söz konusu yatırımlar;

       2423; Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin İmalatı

       30; Büro, Muhasebe ve Bilgi İşlem Makineleri İmalatı

       32; Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı

       33; Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler İle Saat İmalatı

       353; Hava ve Uzay Taşıtları İmalatı

·         Yatırım Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında vergi indiriminden faydalanılmayacağı belirtildiği takdirde SGK işveren prim desteği oranları, yararlanılmayan yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanılabilecektir.

·         Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak demiryolu yatırımları da öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

·         Öncelikli yatırımlar içerisinde yer alan test merkezi yatırımlarının kapsamı genişletilmiştir.

·         Uluslararası fuar yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamından çıkarılmıştır.

·         Öncelikli yatırımlar içerisinde yer alan hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımlarına ilişkin asgari 20 Milyon TL yatırım şartı kaldırılmıştır.

·         Öncelikli yatırımları içerisinde yer alan enerji tasarrufu yatırımlarının enerji tasarrufu oranı % 15 olarak güncellenmiş olup yatırımın asgari geri dönüş süresi şartı kaldırılmıştır.

·         Et yönlü ve süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamından çıkarılmıştır.

·         Öncelikli yatırımlar içerisinde yer alan atık geri kazanım yatırımları ve bertaraf tesisi yatırımlarına asgari 5 Milyon şartı kaldırılmış olup yatırımlarının kapsamı genişletilmiştir.

·         Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

·         Karara eklenen EK-7 tablosu ile illerin bazı ilçelerinde yapılan yatırımlara alt bölge desteklerinden faydalanma olanağı getirilmiştir. Söz konusu yatırımlar, EK-7'de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde bulunan organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirmesi halinde ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanacaktır. EK-7'de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde bulunan organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilen yatırımlar 6 ncı bölge desteklerinden yararlanacaktır. Söz konusu madde 01.01.2021 tarihinden sonra yapılacak yatırımlar için uygulanabilecektir.

·         Organize Sanayi Bölgeleri veya Endüstri Bölgelerinde gerçekleştirilen yatırımlar alt bölge desteklerinden faydalandıkları takdirde Kararın 17. Maddesinden faydalanamayacaktır.

·         İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere ilişkin asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlar bölgesel teşvikler kapsamında 1. Bölge desteklerinden faydalandırılacaktır.

·         Yatırım Amaçlı Bina-İnşaat Harcamalarında KDV İstisna uygulamasının süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.

·         İmalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için geçerli olan +15 puan yatırıma katkı oranı, yüzde yüz vergi indirim hakkı ve yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlarına uygulanan yüzde yüz yatırıma katkı tutarının uygulanması, 2022 yılının sonuna kadar uzatılmıştır.

·         Yatırım teşvik uygulamalarındaki bölgeleri gösteren tabloda güncellemeler yapılmış olup 12 il bölge değiştirmiştir. Söz konusu güncelleme 01.01.2021 tarihinden sonra yapılacak yatırımlar için uygulanabilecektir.

·         Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırımları EK-2A sayılı tabloya eklenmiştir.

·         EK-2B sayılı tablo ve dipnotlarda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu tablosunun kendisi 1/1/2021 tarihinde, " Dipnotlar" ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

·         4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel teşvikler kapsamında desteklenebilecektir.

·         Tütün ürünleri imalatı yatırımları teşvik edilmeyecek yatırımlar içerisine dahil edilmiştir.

·         15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (istanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları teşvik edilmeyecek yatırımlar içerisine dahil edilmiştir.

·         Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar teşvik edilmeyecek yatırımlar içerisine dahil edilmiştir.

·         Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik

yatırımlar teşvik edilmeyecek yatırımlar içerisine dahil edilmiştir.

·         Entegre lojistik yatırımları için asgari kapalı alan şartı 5.000 m2’ye düşürülmüştür.

·         Spor tesisi yatırımlarında asgari sabit yatırım tutarı 15 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

·         4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta yüksek teknolojili yatırım konularına ilişkin tabloda yer alan “B.Y.S. Elektrikli Makine ve  Cihazların İmalatı” yatırımları ile “B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı” yatırımlarının kapsamı genişletilmiştir.

·         Karara eklenen EK-7 tablosu ile illerin bazı ilçelerinde yapılan yatırımlara alt bölge desteklerinden faydalanma olanağı sağlanmıştır. Söz konusu madde 01.01.2021 tarihinden sonra yapılacak yatırımlar için uygulanabilecektir.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.       Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

“(4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.”

 

2.       Aynı Kararın 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(8) (Ek:RG-22/6/2018-30456) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).

 

3.       Aynı Kararın 11 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve (u) bentleri” ibaresi “bendi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonunda yer alan “17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Dördüncü fıkrasında yer alan “birmilyon Türk Lirasını” ibaresi “birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.”

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

e) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya kâr payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 nci maddenin birinci fıkrasının (t) ve (u) bentleri kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı,

Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.

(7) (Değişik:RG-07/08/2019-30855) Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.

e) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya kâr payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 nci maddenin birinci fıkrasının (t) bendi kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı,

Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

 

(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.

“(7) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.”

 

4.       Aynı Kararın 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.”

5.       Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (u) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a), (c), (j) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “asgari 20 milyon TL tutarındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkraya aşağıdaki (z) bendi bendi eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

ğ) Özelsektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.

j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.

ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

 

 

 

c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.

 

ğ) Özelsektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.

 

j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

 

 

 

 

ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.

z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.

 

6.       Aynı Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "Bu fıkra kapsamında" ibaresi ''Bu kapsamda" olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mezkur maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.

 

 

(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.

 

 

 

(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır. İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.

 

 

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.

"Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz."

(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.

"Ancak, İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır."

 

 

 

 

(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7'de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu  ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7'de yer alan 5 inci bö1ge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar."

 

7.       Aynı Kararın 24 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.

(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.

 

8.       Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz veya kâr payı desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir.

(l) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği saglanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

 

9.       Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan", 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkranın (a) bendinin başına "1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek" ibaresi, (b) bendinin başına "1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için" ibaresi eklenmiştir.

10.    Aynı Kararın geçici 9 uncu maddesinde yer alan "10 numaralı dipnotunun (g)ve (ğ) bentleri" ibaresi "9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri" eklinde değiştirilmiştir.

11.    Aynı Kararın geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Bu madde kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz."

12.    Aynı Kararın EK-1 sayılı ve "YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER" başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Düzenleme;

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

 

Sivas

 

Yeni Düzenleme;

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elâzığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla

Isparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkari

Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

 

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

 

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

 

Sakarya

 

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

 

Yalova

 

 

 

Şırnak

 

 

 

 

 

Van

 

 

 

 

 

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

13.    Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ" başlıklı tablosunda 1 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan “dipnot 5’te” ibaresi "dipnot 4'te" şeklinde ve 4 sektör koduna karşılık gelen satir aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Düzenleme;

Sektör Kodu

US-97 Kodu

Bölgesel Teşviklerden

Yararlanacak Sektörler

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

17 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456)

 

 

 

 

 

 

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

 

 

 

 

 

 

 

500 Bin TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2

milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2

milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1

milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1

milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1

milyon TL

 

Yeni Düzenleme;

Sektör Kodu

US-97 Kodu

Bölgesel Teşviklerden

Yararlanacak Sektörler

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

17 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456)

 

 

 

 

 

 

Tekstil ürünleri imalatı (dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımları hariç)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

 

 

 

 

 

 

 

500 Bin TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2

milyon TL

 

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2

milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1

milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1

milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1

milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırımım konularında 2Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırımım konularında 2Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırımım konularında 1Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırımım konularında 1Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırımım konularında 1Milyon TL

Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırımım konularında 500 bin TL


14.    Aynı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTORLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosu ve dipnotları değiştirilmiştir.

15.    Aynı Kararın EK-4 sayılı ve "TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI" başlıklı ekinin;

a)    I/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (8) numaralı sıra eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

1 -Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).

"1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç;), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç)

 

"8- Tütün ürünleri imalatı"

b)    I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (9) ve (10) numaralı sıralar eklenmiştir.

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

3- İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

"3-15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (istanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları."

 

"9- Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar.

l0- Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar."

a. II/C bölümünün (1) ve (6) numaralı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

1-Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

"1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dahil edilmez."

"6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit yatırım şartı aranır."

 

16.    Aynı Kararın EK-6 sayılı ve "4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YUKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI" başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Eski Düzenleme;

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423

hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı

3120

Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

3591

Motosiklet İmalatı

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı


Yeni Düzenleme;

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423

hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

31

B.Y.S. Elektrikli Makine ve  Cihazların İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

359

B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

 

17.    Aynı Karara EK-7 tablosu eklenmiştir.

18.    Bu Kararın;

6 ncı maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile aynı maddeye eklenen beşinci f1kra 1/1/2021 tarihinde,

9 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

12 nci ve 17 nci maddeleri 1/1/2021 tarihinde,

9) 14 üncü maddesi kapsamında değiştirilen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun kendisi 1/1/2021 tarihinde, aynı tabloya ait" Dipnotlar" ise yayımı tarihinde,

Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.