Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapan 6435 sayılı Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Aralık 2022Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6435 Sayılı Karar 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·       Modernizasyon cinsi Un yatırımları teşvik kapsamında dâhil edilmiştir.

 

·       Asgari üç milyar Turk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımları stratejik teşvik kapsamına alınmıştır.

 

·       Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı yatırımları bölgesel teşvikler kapsamı dışında bırakılmıştır.

 

·       Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde yapılacak Metal Eşya yatırımları bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır.

 

·       Sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.      Kararın 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(7) Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Turk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

 

2.      Aynı Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(f) (Ek:RG-17/12/2020-31337) (Değişik:RG-29/6/2021-31526) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

9) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

 

4.      Aynı Kararın 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(9) (Ek: RG-5/10/2016-29848) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.

 

 

5.      Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) (Değişik: RG-24/2/2022-31760) 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

 

6.      Aynı Kararın Ek-2A sayılı ve "BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPAS1TELERİ" başlıklı tablosunun 29 sektör koduna karşılık gelen satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

29

2812.2, 2813

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

 

7.      Aynı Kararın Ek-2B sayılı ve "İLLERİN BOLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABILECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTOR NUMARALARI" başlıklı tablosunda yer alan 29 sektör kodu, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaralarından çıkarılmış, 28 sektör kodu Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Muğla illerine karşılık gelen satırlara eklenmiş, 5 numaralı dipnotuna "6 ncı bölge hariç olmak üzere," ibaresinden önce gelmek üzere "Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile" ibaresi eklenmiş, 9 numaralı dipnotunun (f) bendinde yer alan "aynı organize sanayi bölgesinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aym dipnota aşağıdaki bent eklenmiştir.

1) Sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları.

8.      Aynı Kararın Ek-4 sayılı ve "TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI" başlıklı ekinin I/A bölümünün (1) numaralı sırasında yer alan "Un" ibaresinden sonra gelmek üzere "(modernizasyon cinsindeki yatırımlar hariç)" ibaresi eklenmiştir.

 

9.      Bu Kararın;

3 üncü maddesi 28/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.