Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 22 Nisan 2022Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu tebliğ ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·       Proje Bazlı Devlet Yardımlarına başvuru için sağlanması gereken asgari yatırım tutarı Bir Milyar TL olarak yeniden belirlenmiştir.

·       Yatırımın devrinin asgari yatırım tutarı dikkate alınmaksızın Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanının onayına tabi olduğu açıklanmıştır. 

·       Fazla ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarlarının gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile yatırımcıdan geri alınacağı açıklanmıştır.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.      17.10.2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilesine ilişkin Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşyüzmilyon” ibaresi “birmilyar” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirası ile beşyüzmilyon Türk Lirası arasında olup, bu karar kapsamındaki” ibaresi “Bu karar kapsamındaki” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirası olması gerekir.


(6) Yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirası ile beşyüzmilyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise birmilyar Türk Lirası olması gerekir.


 

(6) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

  

2.      Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanı onayına tabidir.” 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

 (1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir.

(1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanının onayına tabidir.

 

3.      Aynı Kararın 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ (5) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları, her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre yatırımcıdan geri alınır.”

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

“ (5) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları, her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre yatırımcıdan geri alınır.”

 

4.      Bu Kararın;

a)    1 inci maddesi kapsamında Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik 01.07.2022 tarihinde,

b)    3 üncü maddesi 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c)     Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.