Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan nitelikli personel, enerji, faiz ve hibe gibi desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 28.12.2019 tarih ve 30992 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Nitelikli Personel Desteği

 • Nitelikli personel desteği yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırım ile istihdam edilen nitelikli personel dikkate alınarak yatırım ve/veya işletme döneminde uygulanacaktır.
 • Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip istihdam edilen nitelikli personel için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilerek destek talebinde bulunulması gerekmektedir.​
 • Destekten yararlanılan personel için kamu tarafından sağlanan başka bir nakdi ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

 • Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile bunların birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları için nitelikli personel desteği başvurusunda bulunulamayacaktır.

 • Söz konusu destek, nitelikli personelin yatırımcıya bildirilmesini takip eden aydan başlanılması ve her bir nitelikli personel için ilgili Destek Kararında belirlenen aylık azami destek tutarının aşılmaması kaydıyla, nitelikli personele ödenen net ücret kadar ödeme yapılmak suretiyle Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulanacaktır.

 

Enerji Desteği

 • Enerji desteği, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Destek Kararında belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydı ile azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacaktır.​
 • Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için yatırımın tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip Bakanlığa yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması gerekmektedir.
   
 • Destek uygulamasına, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen faturanın ilk okuma tarihinden itibaren başlanacak ve Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulama yapılacaktır.

 • Enerji desteği ödemesi, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılacaktır.​
   
 • Enerji desteğinden faydalanması öngörülen yatırım için müstakil sayaç kullanılması gerekmektedir. Ancak, aynı sayaçtan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Destek Kararı kapsamı yatırımla ilgili olmaması ve enerji tüketimi yönünden ayrılmasının da mümkün olmaması durumunda anılan sayacın, teşvik belgesi kapsamı yatırıma başlama tarihinden önceki aydan başlamak üzere geriye doğru bir yıllık enerji tüketim miktarı ve tüketim ortalaması ilgili dağıtım şirketi aracılığıyla tevsik edilecektir. Mevcut tüketim olarak kabul edilen bu tüketim ortalaması üzerinde yapılan enerji tüketim miktarına isabet eden tutarın belirlenmiş oranı enerji desteği olarak ödenecektir.

Faiz ve Kar Payı Desteği

 • Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan yatırım kredileri veya finansmanına ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulanabilmesi için teşvik belgesi kapsamı yatırımda kullanılması şartı aranacaktır.

 • Dış kredi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz veya kâr payı desteği ödemesi, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılacaktır.

Hibe Desteği

 • Hibe desteği ödemesi, makine ve teçhizat yatırımlarına ilişkin gerçekleşmeleri gösteren yeminli mali müşavir raporu esas alınarak gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının %25'ini geçmemek üzere Destek Kararında belirtilen oranda ve azami destek tutarına ulaşıncaya kadar, talebin yapıldığı ayı takip eden dönemde yapılacaktır.
 • Hibe desteğinden yararlanılabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması gerekmektedir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım döneminde başlanılabilmesi için, kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Bakanlığa müracaat edilmesi ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır ve teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilecektir.

 

Diğer Hükümler

 • Destek uygulaması için, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, yararlanılan desteklerin tamamı 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.​
 • Bakanlıkça yapılacak nitelikli personel desteği, enerji desteği, faiz veya kar payı desteği ve hibe desteği ödemeleri, yatırımcının;
   
 • Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması veya tecil ve/veya taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması,
   
 • 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki on beş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması koşuluyla, genel bütçeden ayrılan kaynaktan yapılır.
 • Nitelikli personel desteği, hibe desteği ve enerji desteği ödeme dönemleri, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarıdır.
   
 • Tebliğ yayım tarihi olan 28.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.​

Ek- Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)

Saygılarımızla,