Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’ın Uygulanmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 20 Aralık 2021Özet: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/1 Sayılı Tebliğ 18.12.2021 tarih ve 31693 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

18.12.2021 tarih ve 31693 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4925 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararda yapılan değişiklikler Tebliğe derç edilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         Hibe desteği uygulama esasları tebliğden çıkarılmıştır.

·         Kısmen işletme döneminde SGK işveren prim desteğinden faydalanılabilecektir.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.       Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 12 inci yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Hibe desteği uygulama esasları

MADDE 12- (1) İlgili Destek Kararında aksi belirtilmediği sürece hibe desteği ikinci fıkrada belirtildiği şekilde uygulanır.

(2) Hibe desteği ödemesi, ilk müracaat ile her bir müracaat tarihinden sonraki altı ayın tamamlanmasını müteakip yapılacak müracaatlara istinaden, makine ve teçhizat yatırımlarına ilişkin gerçekleşmeleri gösteren yeminli mali müşavir raporu esas alınarak gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının %25’ini geçmemek üzere Destek Kararında belirtilen oranda ve azami destek tutarına ulaşıncaya kadar, talebin yapıldığı ayı takip eden dönemde yapılır.

 

 

2.       Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Sigorta primi işveren hissesi desteği

MADDE 13- (1) (Değişik: RG-28/07/2020-31199) Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına başlanılabilmesi için, kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Bakanlığa müracaat edilmesi ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır ve teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.

Sigorta primi işveren hissesi desteği

MADDE 13 – (1) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi veya tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır ve uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak yatırım teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.

(2) Kısmen işletmeye geçişe istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. Kullanıcı talebini müteakip kısmen işletmeye geçildiği ve ilave istihdam sağlandığı Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilir ve tespite ilişkin ekspertiz raporu onaylanarak birinci fıkrada belirtilen şekilde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması başlatılır.

(3) Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir.

 


3.
      
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.