Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 31 Mayıs 2018Özet: 31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete 'de Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, 31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete 'de Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlanmıştır.

03.06.2011 tarih ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 11. maddelerine dayanılarak hazırlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde yer alan usul ve esaslar aşağıda yer almaktadır.  

Nitelikli elektronik sertifika temini

 • Kullanıcıların elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olması zorunlu kılınmış olup başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar da Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) için kullanılabilecektir.

Yetkilendirme Başvurusu

 • Yatırımcılar tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli bilgi ve belgeler olan:

  • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,

  • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

  • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı1

  • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış 'Kullanıcı Yetkilendirme Formu'2

ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

 • Yetkilendirme başvurusunun bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenerek taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilecektir.

 • Yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, yukarıda sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmayacaktır.

 • Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi durumlarında ise yeniden yetkilendirme başvurusu yapmaları gerekememektedir.

Yatırımcının E-TUYS 'ta tanımlanması ve yetkilendirme onayı

 • Onay işlemleri, yetkilendirme başvurusu üzerine, yatırımcıya ait bilgilerin E-TUYS'ta tanımlanmasını ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacaktır. Onay işlemleri E-TUYS aracılığı ile başlatılacak olup, usulüne uygun olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

 • Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da yatırımcının tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

 • Yetkilendirme talebinin sonucu, Genel Müdürlük tarafından kullanıcının beyan ettiği e-posta adresine bildirilecek olup, Genel Müdürlük ulaşmayan bildirilerden sorumlu olmayacaktır.

 • Kullanıcı, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde Bakanlık internet sayfasında yer alan E-TUYS 'ta "Yatırımcı" ve "Ortak Listesi" alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurup kaydedecektir. Genel Müdürlükçe, işlemin sonuçlandırılmasını müteakip yatırımcı tarafından beyan edilen elektronik posta adresine bildirimde bulunulacaktır.

Yetki süresinin uzatılması

 • Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunulması gerekmektedir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınacaktır.

 • Süre uzatımında, daha önce yatırımcı tarafından sunulması gereken belgeler tekrar istenmeyecektir. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ve kullanıcı yetkilendirme formu ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.

 • İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden yatırımcı adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilecektir. Ayrıca mevcut kullanıcı bilgilerinde değişiklik olması veya yeni bir kişinin yetkilendirilmesi durumunda kullanıcı yetkilendirme formu yeniden düzenlenecektir.

Yetkinin iptali

 • Kullanıcının yetkisi, yatırımcının Genel Müdürlüğe başvurusu üzerine iptal edilir.3

 • Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine yetki iptal edilecektir.

 • Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı yatırımcının tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen ve gerekli görülen diğer hallerde nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça re 'sen iptal edilecektir.​

Yetkinin askıya alınması

 • Yatırımcının Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya alınabilecektir.

Güncelleme İşlemleri

 • Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS 'ta güncelleyebilmektedir.

 • Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat etmesinin akabinde Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilmektedir.  Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için yetkilendirme başvurusunda bahsi geçen belgelerle yeniden Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat etmesiyle kullanıcı yetkileri bilgilerin güncellenmesiyle Genel Müdürlük tarafından iptal edilmektedir.

 • Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilge ve belgelerdeki değişikliklerin E-TUYS 'ta güncellenmesi veya Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir.

Yetki

 • Ekonomi Bakanlığı; söz konusu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.

 • E-TUYS 'un uygulanmasında, Ekonomi Bakanlığında kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan ve yatırımcı ile kullanıcı arasında doğabilecek hukuki ihtilaflardan Bakanlık sorumlu değildir.

Uygulama

 • E-TUYS vasıtasıyla işlem yapmak isteyen kullanıcılar için yetkilendirme işlemleri Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır.

 • Yatırım teşvik belgelerine ilişkin tüm müracaatların elektronik ortama alınmasına ilişkin esaslar Bakanlık tarafından 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de yapılacak düzenlemeler ile belirlenecektir.

31.05.2018 tarih 30437 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği 31.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir ve karar hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülmektedir.

Ek- Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Saygılarımızla,

1 Söz konusu taahhütnamenin Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir. Yurt dışında düzenlenmesi halinde ise taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

2 Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

3 İptal başvurusunda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.