Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Alıcılar Tarafından Uygulanacak Tevkifat Oranı Değiştirildi

Yayınlanma Tarihi: 27 Eylül 2017Özet: 14 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte, "Yapım işleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde" alıcılar tarafından (2/10) oranında uygulanmakta olan KDV tevkifatı oranı (3/10) olarak değiştirilmiştir.

Açıklamalar

Bahse konu Tebliğ'de yer alan düzenleme ile, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) olarak uygulanan tevkifat oranı (3/10) olarak yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca ,aynı Tebliğ'in (I/C-2.1.4.3.) "Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi" bölümündeki "Örnek" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.'ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV'yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV'nin tevkif edilmeyen 280 TL'lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV'nin 50 TL'sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.'nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.'nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.'ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV'ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır."

Söz konusu düzenleme 2017 Ekim ayı başından itibaren yürürlüğe girecektir.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

Saygılarımızla,