Yapılandırma Kanunu’nun Süresini Uzatan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 26 Mayıs 2023Yapılandırma Kanunu’nun Süresini Uzatan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.

Özet : 26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)" ile Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır

 Söz konusu Karar’ın 1.maddesi ile 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

 Söz konusu karar kapsamında aşağıdaki düzenlemelerden faydalanmak isteyen mükellefler için başvuru süreleri 30.06.2023 tarihine (ilgili tarih bayram tatiline isabet ettiğinden söz konusu tarih 03.07.2023 olarak dikkate alınmalıdır); ilgili başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksitlerin ödeme süreleri ise 31/07/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır;

 

  • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması (2.madde),
  • Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması (3.madde),
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler (4.madde),
  • Matrah ve vergi artırımı (5.madde),
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (6.madde)*,
  • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılması (7.madde),
  • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yapılandırılması (8.madde),
  • Bazı oda ve borsalara ait olan aidat ve borçların yapılandırılması (2.fıkrada yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin düzenleme ile 7.fıkrada düzenlenen araç muayenesine ilişkin düzenleme kapsam dışındadır) (10.madde),

Karar, yayım tarihi olan 26 Mayıs 2023 itibari ile yürürlüğe girmiştir.

 * https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7440/7300CK_not.pdf adresinde yayımlanan GİB duyrurusunda aşağıdaki açıklamalar mevcuttur;

 “Söz konusu CK ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

 Ayrıca, 7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/5/2023 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihi bitimine kadar uzatılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/5/2023 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresi de 3/7/2023 tarihi bitimine kadar uzatılmıştır.

 Ancak, anılan Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.”

Saygılarımızla.