Yabancılara Çalışma ve Oturma İzni Temininde Kolaylıklar Sağlayan Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2017Özet: 14 Mart 2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmi Gazete 'de Turkuaz Kart'a ilişkin başvuru, değerlendirme ve geçiş süresine, kart sahibine ve yakınına sağlanan haklara ve bu hakların kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Turkuaz Kart Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Yönetmelik, 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun 11'inci ve 25'inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Turkuaz Kart;

 • Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

 • Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı olan,

 • Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

 • ​Türkiye'nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye'nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan,

yabancılara verilebilecektir.
 

Turkuaz Kart Başvuru Yöntemi 

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılabilecektir. 

Yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilecektir.

Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilecektir. 

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içi ve yurt dışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilecektir. 

Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanacaktır. 

Turkuaz Kart Sahibi Yakının İkamet İzin Başvurusu

Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusu, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa yapılmalıdır. Ancak, yurtdışından yapılan Turkuaz Kart başvurusunda, Turkuaz Kart sahibi yakınının ikamet izni başvurusu için gerekli bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların başvuruları Türkiye'ye giriş tarihlerinden itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla en geç 90 gün içinde Bakanlığa yapılabilecektir. 

Turkuaz Kart sahibi yakını için yapılacak ikamet izni başvurusunda, yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu bakımından ise velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeler başvuruya eklenecektir. 

Turkuaz Kart Başvurusunda Aranılan Belgeler Nelerdir?

1) Başvuru dilekçesi, 

2) Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti, 

3) Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,

4) Turkuaz Kart verilebilecek nitelikte olan yabancılar bakımından;

 • Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,

 • Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,

 • Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,

 • Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,

 • Türkiye'nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler ile benzeri, 

belgeler içerisinden Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce (Genel Müdürlük) belirlenerek Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgeler. 

Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancıların yurt içinden yapacakları başvurular bakımından yabancının geçerli ikamet iznine sahip olması şartı aranmayacaktır.

Turkuaz Kart Başvurusu Değerlendirilme Esasları

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesinde uluslararası işgücü politikası doğrultusunda Genel Müdürlükçe belirlenen kıstaslar kapsamında oluşturulan puanlama sistemi kullanılacaktır. 

Puanlama sistemi kapsamında yeterli puanı alan başvurular olumlu değerlendirilecektir. 

Turkuaz Kart verilebilecek yabancılardan;

 • Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

 • ​Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

yabancılar için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış uygunluk belgesinin bulunması halinde bu belge puanlamaya dahil edilebilecektir.

Ayrıca, lisans öğreniminin son yılında olan veya lisansüstü öğrenimi gören örgün öğretim öğrencilerinden öğrenim gördüğü alandaki yüksek becerisi, potansiyeli veya akademik çalışmaları ve araştırmaları ile üstün başarılı olanlar için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, öğrenim gördüğü kurum ile bu kurumda çalışan öğretim üyelerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınabilir.

Turkuaz Kart Başvurusunun Kabul Edilmeyeceği Durumlar

Yapılan değerlendirme neticesinde:

 • Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kıstaslarını karşılamayan,

 • Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,

 • Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,

 • Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,

 • Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,

 • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,

 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,

 • Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,

 • ​Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan 

​Turkuaz Kart başvuruları reddedilecektir. 

Harç Uygulaması

Harçlar Kanunu uyarınca Turkuaz Kart sahibi yabancıdan çalışma izni ve ikamet izin harcı ve Turkuaz Kart sahibi yakınından ikamet izin harcı alınmaz.

Turkuaz Kart 'ın İptal Edileceği Durumlar

Turkuaz Kart yabancının talebi dışında;

 • Turkuaz Kart'ın geçerlilik tarihinden itibaren; altı ay içinde Türkiye'ye gelmemesi ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması,

 • İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

 • Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıt dışı çalıştığının tespiti,

 • Yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti,

 • Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,

 • Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması,

 • 6458 sayılı Kanuna göre, Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,

 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi 

hallerinde iptal edilecektir.

Ek- Turkuaz Kart Yönetmeliği​

Saygılarımızla,