Yabancı Paraların Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Halinde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin 19 Seri No’lu Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 14 Şubat 2022Yabancı paraların (USD, EURO, GBP) ve Altın Hesaplarının, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulamasına  Yön Veren “19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği” 11 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14. maddesi ile mükelleflerin, 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını (USD, EURO, GBP)  ve altın hesaplarını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 4. maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında Türk Lirası mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı, 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 11.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun, tebliğ ve yan mevzuat kapsamında uygulamaya ilişkin açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.  

1-  Yasal Düzenleme

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesinde,

Ø  Kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını*(USD, Euro, GBP), 17/02/2022 tarihine kadar en az 3 ay vadeli** kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabına dönüştürmeleri halinde,

§  Yabancı paraların dönem sonu kur değerlemesinden kaynaklı olup 01.10.2021- 31.12.2021 döneme isabet eden kur farkı kazançları,

§  Dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları,

§  Açılan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr payları,

Ø Kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını* (USD, Euro, GBP), 17/02/2022 tarihinden sonra 2022 yılı sonuna kadar en az 3 ay vadeli** kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabına dönüştürmeleri halinde,

§  Dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarının, son geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle dönüşümün gerçekleştiği tarih arasına isabet eden kısmı,

§  Dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz/kar payı/diğer kazançları,

Ø Kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyelerini, 2022 sonuna kadar dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevirmeleri ve en az 3 ay vadeli** TL mevduat ve katılma hesabına dönüştürmeleri halinde,

 

§  Dönüşüm tarihinde oluşan kazançları,

§  Dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil, açılan hesaplardan vade sonunda elde edilecek faiz /kâr payı/diğer kazançları

gelir/kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

Ø  Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2021 tarihi itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate almak suretiyle bu bilançoda yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla istisnadan yararlanabileceklerdir.

Ø  Öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak bu istisnayla sınırlı olmak üzere, yabancı paraların ve altın hesaplarının TL’ye dönüşümü sırasında oluşabilecek zararların kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilmesi sağlanmıştır.

Ø  İstisna şartlarının ihlal edilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir.

2-  Madde Metninde Yer Alan Tereddütlü Husulara İlişkin Açıklamalar

*Yabancı paradan kasıt; yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20/12/2021 tarihinde yurt içindeki ve yurt dışındaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde yurt içindeki hesaplarında ve 31/12/2021 itibarıyla bilançolarında yer alan ancak yurt dışındaki bankalar nezdinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleridir.

**En az 3 aylık vadeli TL mevduat veya katılma hesabı konusu; TCMB tarafından yayımlanan “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”e göre yurt içi yerleşik gerçek kişiler tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli, yurt içi yerleşik tüzel kişiler tarafından ise 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, mevcut mevzuat kapsamında tüzel kişiler minimum 6 ay vadeli KKM hesabı açabileceklerdir.

3-  İstisna Uygulaması

a-) Yabancı Paralarda İstisna Uygulaması

i-    31.12.2021 Tarihli Bilançolarda Yer Alıp 17.02.2022 Tarihine Kadar TL’ye Çevrilen Yabancı Paralara İlişkin Kur Farkı Kazançlarında İstisna:

·         Dönüştürülen yabancı paraların dönemsonu (01.10.2021-31.12.2021) değerlemesinden kaynaklı kur farkı kazançları istisna kapsamındadır.

·         İstisnaya konu kur farkı kazancının tespitinde (Bölüm 40.3.1.1. Örnek 2), hesaba giriş ve çıkışların tarih sırası esas alınacaktır (FİFO Yöntemi Esas).

·         İstisna hesabında, aynı döviz cinsinden (USD, Euro, GBP) olan tevdiat hesapları birlikte dikkate alınacak. Yani, birden fazla USD, Euro ve GBP hesabı varsa bu hesaplar kendi içinde tek hesap olarak konsolide edilecek. Ayrıca aynı döviz cinsi hesaplar arasında yapılan aktarma işlemleri giriş çıkış olarak değerlendirilmeyecek.

·         Tebliğde örneklenen şekliyle banka hesapları konsolide edildikten sonra 31/12/2021 tarihli bilançoda yer alan tutarlar hesaba en son giren dövizler olarak kabul edilerek her bir döviz cinsi bazında (USD, Euro, GBP) istisna kapsamına giren kur farkı kazancı hesaplanacak.

·         Belirtilen şekilde tespit edilen kur farkı kazançları toplanarak, "istisnaya konu edilebilir toplam kur farkı kazancı" bulunacak.

·         Dönüştürülen yabancı paranın 31/12/2021 tarihli bilançodaki değeri, 31/12/2021 tarihli bilançodaki TL’ye çevrilebilir toplam USD, Euro, GBP dövizlerinin toplam TL değerine bölünerek, dönüşüm oranı tespit edilecek.

·         Dönemsonu kur farkı kazancı, belirlenen dönüşüm oranı ile çarpılarak, istisna kur kazancı tespit edilecek.

·         Farklı döviz cinsinden hesapların her ikisin de kısmen dönüşüme konu edilmesi ile farklı döviz cinsinden hesapların sadece birisinin dönüşüme konu edilmesi halinde de yukarıdaki hesaplama yönteminin uygulanacağı belirtilmiştir.

ii-) 31.12.2021 Tarihli Bilançolarda Yer Alıp 17.02.2022 Tarihine Kadar TL’ye Çevrilen Yabancı Paraların TL’ye Dönüşüm Tarihinde Oluşan Kur Farkı Kazançlarında İstisna:

·        31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar dönüşüm kapsamında açılan TL  mevduat veya katılma hesaplarına aktaran mükelleflerin 01.01.2022 tarihinden TL’ye dönüşüm tarihine kadar olan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 

iii-) Açılan TL Mevduat ve Katılma Hesaplarının Dönem Sonu Değerlemesinden Kaynaklanan Kazançlarda İstisna:

·       31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarına aktaran mükelleflerin, mevduat veya katılma hesaplarının vadelerinden önceki bir tarihte sona eren geçici vergilendirme dönemleri dahil olmak üzere dönem sonları itibarıyla tahakkuk eden faiz gelirleri ile kar payları kurumlar vergisinden istisnadır.

iv-) Açılan TL Mevduat ve Katılma Hesaplarından Vade Tarihinde Elde Edilen Kazançlarda İstisna:

·       Dönüştürülen yabancı paraların aktarıldıkları TL mevduat veya katılma hesaplarından vade sonunda elde edilen faiz veya kâr payı gelirleri ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

v-) Kendilerine Özel Hesap Dönemi Tayin Edilmiş Olan Mükelleflerin Durumu:

·       Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükellefler, tabi oldukları özel hesap dönemine bakılmaksızın, 31.12.2021 tarihine ilişkin olarak düzenleyecekleri bilançolarında yer alan yabancı paralarını öngörülen süre ve şekilde TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmeleri halinde, TL’ye dönüştürülen yabancı paraların 31.12.2021 tarihinin içinde bulunduğu geçici vergilendirme döneminin sonu itibariyle değerlemesinden doğan kur farkı kazançları,

·       İçinde bulunduğu geçici vergilendirme dönemini takip eden tarihten TL mevduat ve katılma hesabının açılış tarihine kadar olan dönemde ortaya çıkan kur farkı kazançları,

·       Açılan TL mevduat ve katılma hesaplarının vade tarihine kadar olan dönem sonlarında değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı gelirleri için istisna uygulanır. 

vi-) Dördüncü Geçici Vergilendirme Dönemine İlişkin Beyannamenin Verilmesi Gereken Tarihin Sonundan 31.12.2022 Tarihine Kadar Türk Lirasına Çevrilen Yabancı Paralara İlişkin İstisna:

·       Yabancı paraların TL mevduat ve katılma hesaplarına aktarıldıkları tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından, TL mevduat ve katılma hesabının açılış tarihine kadar olan döneme ilişkin kur farkı kazançları, 

·       Söz konusu Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının (vadesinden önceki tarihte sona eren geçici vergilendirme dönemleri dahil olmak üzere) dönem sonları itibarıyla tahakkuk eden faiz gelirleri ve kar payları ile 

·       Bu hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı gelirleri ile diğer kazançlar 

kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır. 

b-) Altın Hesabı İle İşlenmiş Ve Hurda Altın Karşılığı Altın Hesabı Bakiyelerinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna Uygulaması

·         Altın hesabı ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinin TL mevduat ve katılma hesabına dönüştüğü tarihte doğan kazançlar,

·         Söz konusu TL mevduat ve katılma hesaplarının vadelerinden önceki tarihte sona eren geçici vergilendirme dönemleri dahil olmak üzere dönemsonları itibariyle tahakkuk eden faiz ve kar payı gelirleri,

·         Açılan TL mevduat ve katılma hesaplarından vade sonunda elde edilen faiz ve kar payı gelirleri ile dğer kazançlar

Kurumlar vergisinden istisnadır.