Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları ve Genel Saklama Yetkisi Bulunan Yatırım Kuruluşlarının Hizmetlerine Yönelik Tevkifat Düzenlemesi

Yayınlanma Tarihi: 20 Kasım 2019Özet: 20.11.2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:308) ile, yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesapların tevkifat ve bildirim sorumlulukları, ayrıca bu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının başka bir hesaba virman yapılması durumunda söz konusu kıymetlerin alış bedellerinin tespit edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Açıklamalar


Söz konusu Tebliğ'de hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplar için tevkifat sorumluluğu ile hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplardan çıkan sermaye piyasası araçlarında maliyet bildirimi gibi düzenlemeler yer almaktadır. Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

Yabancı merkezi saklama kuruluşu bünyesinde açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulması ve bu hesaplarda toplu olarak izlenen sermaye piyasası araçlarına yalnızca "yabancı kurumlar ile yabancı fonlar"ın sahip olabilmesi nedeniyle, yabancı merkezi saklama kuruluşları ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarının yabancı merkezi saklama kuruluşları için belirlenmiş esaslara göre verdikleri saklama hizmetleri nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat ve bildirim sorumlulukları bulunmamaktadır.

Açılan toplu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatına istinaden hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda, menkul kıymet alıcısı müşterinin yazılı olarak bildirdiği fiyat, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli kabul edilecektir. Söz konusu bedel, menkul kıymetin virman veya satışının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının %10 altında veya üzerinde oluşabilecektir. Ancak, bildirilen bedelin %10'luk marjı aşması veya müşterilerin herhangi bir fiyat bildirmediği durumlarda söz konusu menkul kıymetin başka bir hesaba virmanının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınacaktır.

Ağırlıklı ortalama fiyat bilgisinin tespitinde virman gününden bir önceki günde Devlet tahvili ve hazine bonoları için T.C.M.B. tarafından açıklanan fiyatların dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ, yayım tarihi itibariyle yürürlüğü girmiştir.

Söz konusu Tebliğ, yayım tarihi itibariyle yürürlüğü girmiştir.

Saygılarımızla,