Whatsapp’a Bir İnceleme de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan

Yayınlanma Tarihi: 15 Ocak 2021Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın, 04 Ocak 2021 tarihinde gizlilik politikasını güncellemesi üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet sitesi üzerinden bu çok tartışılan konu ile ilgili bir kamuoyu duyurusu yayımlamıştır.

Söz konusu duyuruda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 16.02.2018 tarihli kararında, kişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilerden alınan açık rızanın, veri sorumluları tarafından bir hizmetin ifası için ön şart olarak ileri sürülemeyeceğinin ifade edildiğinin altını çizmiştir.  Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesi uyarınca kişisel verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve işlenme amacı ile bağlı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine uygun olarak işlenmesi, hangi kişisel verilerin işleneceği veya hangi amaçlarla kimlere aktarılacağı hususlarında gerekli bilgilendirmenin yapılmış olması ve her bir işleme/aktarma faaliyetine yönelik seçenek sunulmak suretiyle ayrı ayrı açık rıza alınması gerektiğini belirtmiştir.

Diğer taraftan, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması hususunda, Kanun’da anılan şartların bulunmaması durumunda, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarım yapılamayacağını da yeniden hatırlatmıştır.

Bu açıklamaları doğrultusunda Kurum, kişisel verilerin, yurtdışında yerleşik bir veri sorumlusu olan WhatsApp Inc. tarafından işlenmesine ve yurtdışında yerleşik başka veri sorumlularına aktarılmasına ilişkin açık rıza alınması hususunda bir ön değerlendirme yaptığını,bu ön değerlendirme sonucunda;

·         Kullanıcılardan kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında yerleşik üçüncü taraflara aktarılmasına yönelik rıza alınması işleminin ayrıştırılmadığını ve söz konusu uygulamanın kullanım yaygınlığı da göz önünde bulundurularak bu durumun Kanun kapsamında belirlenen açık rızanın unsurlarından “özgür iradeyle açıklanması” açısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı,

·         Yurtdışında bulunan başka bir şirkete aktarım yapılmak şartıyla uygulamanın kullanılmasına izin verilmesinin Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkelerden “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkeleri açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediği,

·         Sunulan hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olmasının verilen açık rızayı sakatlayabileceği bu durumun da kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi sonucunu doğurabileceği dikkate alındığında Whatsapp Inc. tarafından yapılan güncelleme ile hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı,

·         WhatsApp Inc. tarafından yurtdışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak aktarım hususunda Kanun’un 9. maddesi hükümlerine aykırılık olup olmadığı

hususları açısından, Kurul’un 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Kararı ile WhatsApp Inc. hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıklamıştır.

Ayrıca inceleme sürecine ilişkin olarak 8 Şubat 2021 tarihinde Kurul tarafından yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtmiştir.

Bu kapsamda, açık rıza ve özellikle yurtdışına aktarım hususunda çok hassas olan Kurul’un; Whatsapp’ın Türkiye’deki kullanıcılara zorunlu tuttuğu onay mekanizması ve onay verilmemesi halinde hizmet sunulmayacağına ilişkin bu işleme karşı bir idari yaptırım tesis etmeyeceğini ve Kurul’un bu kararının Whatsapp’ın Türkiye’deki geleceğini etkileyip etkilemeyeceğini ileriki günlerde göreceğiz. 

İlgili duyuruya bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,