Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihleri Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 20 Ağustos 2018Özet: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Kararı uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihleri belirlendi.

Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 16. maddesinin 2. fıkrasının "Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir."  hükmü ve Kanun'un Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır."  hükmü uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından;

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesine,

 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesine,
   
 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesine,

 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesine,
   

karar verilmiştir.

Kurul, aşağıda sayılan nitelikleri haiz gerçek ve tüzel kişileri Sicile Kayıt yükümlülüğünden istisna tutmuştur;

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,

 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri,

 • Arabulucular.

Veri Sorumluları Sicili Uygulaması Hayata Geçiyor

Kurul'un almış olduğu bu kararlar ile Veri Sorumluları Sicili'nin kapsamı ve uygulama alanı, istisnaları ve hayata geçiriliş tarihi belirlenmiş ve konu üzerindeki belirsizlikler giderilmiş oldu.

Ek- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı​

Saygılarımızla,