Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 21/10/2022 Tarihi İtibarıyla Meclise Sevk Edildi

Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2022Söz Konusu Kanun Teklifinde Vergi Kanunlarına Yönelik Yer Alan Düzenlemeler Bültenimizde Özetlenmiştir.

1-  Teklifin 1’inci maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasına (10) numaralı bent eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, 6183 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrası fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan türden teminat alma ve uygulamaya yetki verilmesi,

2-  Teklifin 2’nci maddesi ile Motorlu araç ticareti yapanlara getirilen teminat verme yükümlülüğüne uymayanlara Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanması,

3-  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan bendin eklenmesi,

“i) 22/06/2022 tarih ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si,

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.”  


yönelik kanun teklifi 21/10/2022 tarihi itibariyle meclise sunulmuştur.