Vergi Usul Kanunu’na Göre Uygulanacak 2024 Yılı Cezaları ile Çeşitli Had ve Tutarlar

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2024Vergi Usul Kanunu’na Göre Uygulanacak 2024 Yılı Cezaları ile Çeşitli Had ve Tutarlar

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 556 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan söz konusu had ve tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Madde No

Konusu

Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

17.000

 

3- İlanın;

 

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

 17.000-1.700.000

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

1.700.000 ve üzeri

 

4- İlanın;

 

 

   - Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması

17.000

MÜKERRER MADDE 115-

 Tahakkuktan vazgeçme

 200

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

690.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

 

 

  - Alış tutarı

1.400.000

 

 

 - Satış tutarı

2.000.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

690.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

1.400.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

6.900

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

20

MÜKERRER

Teminat tutarı

 

MADDE 257

 

Yeni işe başlayanlar

44.000.000

 

 

Faaliyeti devam edenler

440.000.000

 

 

10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar

100.000.000

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

6.900

MADDE 323-

Şüpheli alacak tutarı

14.000

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

87

 

  

   - Diğer vergilerde

170

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri 

1.100

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

660

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

330

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                        

150

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

87

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

40

 

II nci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

580

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

330

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

150

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                               

87

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                     

40

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

23

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

3.400

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

1.700.000

 

 

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

3.400

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

170.000

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.700.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.700

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

40.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

2.000

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

6.600

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

8.700

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

6.600

 

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

 

Alt Sınır

230.000

Üst Sınır

2.300.000

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

14

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

11.800

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

3.000

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

6.900

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.400

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.800

 

Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

4.400.000

 

-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

8.700.000

MADDE 370 

İzaha davet

 

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

500.000

EK MADDE 1

Uzlaşma limitleri

 

 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlükler ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

23.000 üzeri

 

376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

23.000 ve altı

EK MADDE 11

Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti

 

 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

23.000 üzeri

 

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.