Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO:396)’nde Değişiklik Yapan 543 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 07 Aralık 2022Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO:396)’nde Değişiklik Yapan 543 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

 Yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarımız bültenimizde özetlenmiştir.                    

Özet: 396 Seri no.lu Tebliğ’de 543 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan değişiklik sonucunda; Gelir İdaresi Başkanlığı Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil olması gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri kurumlardan elektronik olarak temin edebildiği takdirde, bildirilme zorunluluğunu ortadan kaldırabilecektir.

Yapılan diğer değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

           

      

Yapılan Değişiklik

MADDE 1-

4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde yer alan “149” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 170/A” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2-

Tebliğin “1- KAPSAM” başlıklı bölümüne eklenen 1.2.8. numaralı bent ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil olması gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri kurumlardan elektronik olarak temin edebildiği takdirde yayınlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirilme zorunluluğunu ortadan kaldırabilmektedir.

MADDE 3-

Bildirimlerin Verilme Şekli ve Doldurulması başlıklı bölümün 3.2.4. numaralı bendinde örnekleriyle birlikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile birlikte; Bildirim verme yükümlülüğü bulunmasına rağmen tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya belgeleri elektronik belge olarak düzenlenen mükelleflerin ilgili dönemde Form Ba ve Form Bs bildirimleri vermelerine gerek yoktur.

 

MADDE 4- Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.