Vergi Kanunlarında Önemli Değişiklikler Yapan Torba Yasa Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 27 Ocak 2017Özet: "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun'da vergi kanunlarında değişiklik öngören hükümler de yer almaktadır. Bültenimizde bu hükümlerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Açıklamalar

Damga Vergisi Kanunu'ndaki Değişiklikler:

Damga Vergisi Kanunu'nun ek 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan "münhasıran yük" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (f) bendinde yer alan "yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin" ibaresi "yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin" şeklinde değiştirilmiştir.

Harçlar Kanunu'ndaki Değişiklikler:

Harçlar Kanunu'nun ek 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan "münhasıran yük" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (f) bendinde yer alan "yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin" ibaresi "yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin" şeklinde değiştirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki Değişiklikler:

 • KDV Kanunu'nun 13/d maddesinde yapılan değişiklik ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV 'den istisna edilmiştir.

 • Madde 17/4-r'de yapılan değişiklik ile Belediye ve İl Özel İdareleri tarafından yapılacak taşınmaz satışları, en az 2 tam yıl süre mülkiyetinde bulundurma şartı aranmaksızın KDV istisnasından yararlanacaktır. Söz konusu istisna geçmişe yönelik olarak da uygulanacak, taşınmaz satışlarına ilişkin olarak belediyeler ve il özel idareleri tarafından beyan edilen ancak Hazineye ödenmeyen katma değer vergisi, bu idarelerden taşınmaz satın alanlara Hazine tarafından iade edilmeyecektir.
   
 • KDV Kanunu'na eklenen Geçici Madde 37 ile; tutarı ne olursa olsun, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamında münhasıran imalat sanayiinde ve sadece 2017 yılındaki yatırım harcamaları kapsamında gerçekleştirilecek inşaat işleri nedeniyle yüklenilecek ve indirim yoluyla telafi edilemeyecek KDV'nin iade edilmesi amaçlanmaktadır.

 • 50 Milyon TL ve üstünde sabit yatırım tutarı olanların yılın 6 aylık dilimlerinde yüklenilen ve indirilemeyen KDV , 6 ayı takip eden 1 yıl içinde iade edilecektir.

 •  Sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL altında olanlarda ise yıl içinde yüklenilen ve indirilemeyen KDV ertesi yıl içinde iade edilecektir.

Böylece daha önce aynı kanunun geçici 30. maddesinde yer alan ve 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesine yönelik düzenlemenin dışında, bahse konu yeni geçici madde ile de, tutarı ne olursa olsun mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat sanayiinde, 2017 yılındaki yatırım harcamaları kapsamında gerçekleştirecekleri inşaat işleri nedeniyle uygulanacak destek unsurları güçlendirilmiş olmaktadır.

2017 yılında gerçekleştirilecek olan bu yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle, 2017 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iade talebi açısından, özellikle asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ait KDV'nin, 6 aylık dönemler içerisinde iade talebinin yapılmasının sağlanması, KDV yükünün daha kısa bir süre içinde giderilmesine yönelik olması açısından oldukça önemlidir.​

 • Kanun'un 29'uncu maddesi iki numaralı fıkrasına "ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığı'nca belirlenen sektörüler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir" ibaresi eklenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki Değişiklikler:

 • Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesine eklenen yeni fıkra ile, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, Kurumlar Vergisi Kanunu 19/1 maddesi kapsamında kendi aralarında birleşmeleri halinde, bu kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettikleri kazançlar ile, aynı şartları haiz birleşilen kurumun birleşmenin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranını %75'e kadar indirimli uygulatma ve indirim oranını sektörler, iş kolları, bölgeler, üretim alanları, hesap dönemleri, orta veya yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı-ihracatçı firmalar itibarıyla farklılaştırma hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

 • 5520 Sayılı Kanun'a eklenen geçici madde ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, kanunun 32/A maddesi 2/b bendinde yer alan %55, %65 ve %90 şeklindeki kanuni oranlar sırasıyla %70, %80 ve %100 şeklinde, c bendinde %50 şeklinde yer alan kanuni oran ise %100 şeklinde uygulanacaktır.

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'daki Değişiklikler:

 • Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için Kanun'un 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklar.
 • Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve on birinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.
   
 • Kanun'un 10'uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından söz konusu beyanname ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar verilmek ve tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti birinci fıkrada, diğer taksitleri ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılacaktır.

 • Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun'un 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmayacaktır.
   
 •  Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanun'dan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

 • Kanun'un 3'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanun'un 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.

 • Kanun'un 4'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise Kanun'da öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilmiştir.

 • Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanun'a göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilecektir.         

 • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını Kanun'un 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilecektir.

Asgari Ücret Desteği İle İlgili Düzenleme:

5510 Sayılı Kanun'a eklenen geçici madde ile 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam ettirilmesi öngörülmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç:

18.01.2017 tarihinde TBMM'ce kabul olunan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklikler öngörmekte, 6736 sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'da mükellef lehine çeşitli kolaylıklar getirmekte, asgari ücret desteğinin 2017'de devam etmesini hüküm altına almaktadır.

Ek- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,