Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Mart 2018Özet: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 27.03.2018 tarihli ve 30373 Sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapan 7103 sayılı Torba Kanun 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun'da yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1.Gelir Vergisi Kanunu

1.1. Elektrik Enerjisi Satışında Esnaf Muaflığı: 193 Sayılı Gelir Vergi Kanunu'nun 9.maddesine yapılan düzenlemeyle, lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW'a kadar (10 kW dâhil) olan, yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlara gelir vergisi muafiyeti getirilmiştir.

1.2. Kreş ve Gündüz Bakımevi Menfaatlerinde Vergi İstisnası: GVK'nın ücretlerde istisnayla ilgili 23. maddesine eklenen bent ile, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle işverenlerce sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15'ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacak; aşan ödemeler ise ücret olarak vergilendirilecektir.

1.3. Tazminatlarda İstisna: GVK'nın 61.maddesinde yapılan düzenleme ile, iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından hizmet erbabına yapılan çeşitli ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, GVK'nin 25.maddesine eklenen hüküm ile,

 • Hizmet erbabına İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu hükümlerine göre ödenen kıdem tazminatları ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları,

 • Yukarıda belirtilen ödemelerle ilgili istisna tutarının hesaplanmasında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesinin sona ermesinin ardından karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar, ​

gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

1.4. Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması: GVK'nın asgari geçim indirimiyle ilgili 32. maddesine eklenen fıkra ile; net ücretleri, gelir vergisi tarifesi nedeniyle sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere (bekarlara), içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (2018 için 1.603,12 TL) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

2. Vergi Usul Kanunu

2.1. Vergi Mahremiyeti: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun vergi mahremiyetini düzenleyen 5.maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacaktır.

2.2. Tasfiye Öncesi Dönemlere İlişkin Sorumluluk: Tasfiye memurlarının sorumluluğuyla ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19.maddesinde yer alan düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu'nun kanuni temsilcilerin sorumluluğunu düzenleyen 10.maddesine aynen aktarılmıştır.

Ayrıca, ilgili madde kapsamında olmayan diğer tüzel kişilerin (vakıf, dernek, üniversite gibi) tüzel kişiliklerinin veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin (adi ortaklıklar gibi) sona ermesi halinde, sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri) ve varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına yapılacaktır.

2.3. İmha Edilen Mallar: İmha edilmesi gereken malların değerlemesiyle ilgili olarak VUK'a 278/A maddesi eklenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca; bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken mallar, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, takdir komisyonu kararı gerekmeksizin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilecektir.

Bu yararlanmak için yapılan başvurular, Maliye Bakanlığı'nca mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilecek; değerlendirme neticesinde Maliye Bakanlığı'nca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilecektir.

2.4. Yurt Dışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paralar: Yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'na 280/A maddesi eklenmiştir. İlgili düzenleme çerçevesinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınabilecektir. Olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise bu hesabın borcuna kaydedilecektir.

Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle kullanılmayan kısmı; bu hesap dönemlerine ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar mukayyet değeriyle, işe başlanılan hesap dönemini izleyen hesap döneminin sonu itibarıyla VUK'un yabancı paraların değerlemesiyle ilgili 280. maddesine göre değerlenecektir.

Yukarıda belirtilen fon hesabının vergisiz olarak sadece sermayeye ilavesi mümkündür. İlgili tutarın herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi durumunda vergi doğacaktır.

Mükelleflerin, söz konusu uygulamadan yararlanabilmeleri için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak için başvuruda bulunmuş ve işe başlanılan hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar bu belgeyi almış olması şarttır.  İlgili yabancı paralar; başvurunun süresi içinde yapılmaması halinde müteakip ilk vergilendirme dönemi, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde ise işe başlanılan hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonu itibarıyla VUK'un 280. maddesine göre değerlenecektir.

2.5. Elektronik Belgelerin Düzenlenmemesi Durumunda Özel Usulsüzlük Cezası: VUK'un özel usulsüzlük cezalarıyla ilgili 353. maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgelerin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu haller hariç kâğıt ortamında düzenlenmesi veya VUK'un 227. ve 231. maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda, ilgili belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 TL'den az olmamak üzere bu belgelerde yer alması gereken meblağın yüzde 10'u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

2.6. E-Tebligatta Ceza Uygulaması: VUK'un mükerrer 355. maddesine eklenen cümle ile, elektronik tebligat ile ilgili düzenlemelere uymayan mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.

2.7. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirim: İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda ilgili ödemenin zamanında yapılması durumunda, daha önceden usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için üçte bir olarak indirim oranı, artık ilgili cezaların yarısı olarak uygulanacaktır. 

2.8. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma: VUK'un Ek:11.maddesinde yapılan değişikliğe istinaden, özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

2.9. İmalat Sanayiinde ve Ar-ge Faaliyetlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler İçin Amortisman:  Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 30.maddesinde uyarınca,

 • Sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde,

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman süreleri, Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemeyecektir.

3. Katma Değer Vergisi Kanunu

3.1. Altyapı Yatırımlarında KDV İstisnası: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13.maddesine eklenen bent çerçevesinde,

 • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, artıma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleriyle, yol yapımına,

 • Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları, 

KDV'den istisna edilmektedir.

3.2. Okul Kantini Kiralamasında KDV İstisnası: KDV Kanunu'nun 17. maddesinin 4.fıkrasının (d) bendine yapılan ekleme ile, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri istisna olarak tanımlanmıştır.

3.3. Makine-Teçhizat Alımında KDV İstisnası: KDV Kanunu'na eklenen geçici 39. maddeyle;

 • Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflere münhasıran imalat sanayiinde,

 • Teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar KDV'den istisna edilmiştir.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu

4.1. Hurda İndirimi: 31.12.2019 tarihine kadar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede tanımlanan kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki yarı römork için çekiciler, otobüs, minibüs, otomobil ve eşya taşımaya mahsus taşıtların  ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin 10.000 TL'yi aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, ÖTV oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek kısmı terkin edilecektir.

4.2. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Süre: İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda, üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, üç aya kadar ek süre süre verilebilecektir.

4.3. Motorlu Araç İmalatında ÖTV İadesi: ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı motorlu taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların (örneğin, radyo, hoparlör, monitör, navigasyon cihazı, vb) alış faturaları ve benzeri vesikalar üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV, ilgili motorlu taşıt imalatçısına iade edilecektir.

4.4. Diğer Hususlar: ÖTV Kanunu'nun ekinde yer alan listeler güncellenerek Türk Gümrük Tarife Cetveliyle uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca, öncede ÖTV'ye tabi olmayan, akaryakıt yerine kullanılabilen bazı mallar ÖTV kapsamına alınmıştır.

5. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

5.1. Elektrikli Taşıtlarda MTV İndirimi: 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile, elektrikli taşıtların vergilendirilmesinde esas alınacak motor güçleri tanımlanmıştır. Sadece elektrik motoru olan taşıtlar için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, ilgili diğer taşıtlar için tarifede yer alan verginin yüzde 25'i kadar olacaktır.

5.2. Hurdaya Çıkarılan Taşıtlarda MTV: 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinde yer alan, 2018 yılı sonuna kadar hurdaya çıkartılan araçlarla ilgili ödenmemiş MTV ve buna ilişkin gecikme faizi, gecikme zammı ve cezaların terkinini öngören düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2019'a kadar uzatılmıştır.

6. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Haczin Kaldırılması: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik çerçevesinde, Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizlerin aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılması mümkündür.

 • Hacizli malın 6183 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 1. fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan olması,

 • Hacizli mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.),

 • Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi,

 • Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ek- 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Saygılarımızla,