Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 21 Ocak 2019Özet: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Açıklamalar

1. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. Maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine "haberleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere, "yenilenebilir ve diğer enerji" ibaresi eklenmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
MADDE 13 - j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,MADDE 13 - j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

 

Düzenleme ile Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinde yapılacak yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

2. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. Maddesinin birinci fıkrasına (n) bendi eklenmiştir.

"n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

İlgili düzenleme 01.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

3. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 24. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "fiyat farkı" ibaresinden sonra gelmek üzere, "kur farkı" ibaresi eklenmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
MADDE 24 - c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.MADDE 24 - c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.

 
İlgili kanun maddesine "kur farkı" ibaresi eklenmek suretiyle kur farkları KDV Matrahına dahil olan unsurlar arasına dahil edilmiştir.

İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

4. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 35. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31.12.2018" ibareleri "31.12.2020" şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
Geçici Madde 35 - 6/10/2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/9/2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2018 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesnadır. Bu taşınmazların 31/12/2018 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmaz.Geçici Madde 35 - 6/10/2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/9/2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2020 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesnadır. Bu taşınmazların 31/12/2020 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmaz.

 

Trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinde uygulanacak KDV, damga vergisi ve harç istisnası ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre ilgili devirlerin kazanç olarak sayılmayacağına ilişkin uygulama 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

5. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 37. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2017 ve 2018" ibareleri "2017, 2018 ve 2019" şeklinde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibariyle ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. "

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:

Geçici Madde 37 - İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Geçici Madde 37 - İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;


a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

 
Düzenleme ile imalat sanayine yönelik olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV'nin iadesi uygulamasına 2019 yılı da dahil edilmiş olup, Cumhurbaşkanı'na ilgili süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

6. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 9. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2017 ve 2018" ibareleri "2017, 2018 ve 2019" şeklinde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibariyle ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. "

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
Geçici Madde 9 - (1) Mükelleflerin 2017 ve 2018 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır.Geçici Madde 9 - (1) Mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır.

 
Düzenleme ile imalat sanayine yönelik olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalar için kullanılacak olan ilave teşvik oranlarının uygulamasına 2019 yılı harcamaları da dahil edilmiş olup, Cumhurbaşkanı'na ilgili süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

7. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i (Cumhurbaşkanı bu oranı % 100'e kadar artırmaya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.)"

Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen pilotlar ve sertifikalandırılmış personele ödenen ücretin gerçek safi değerinin %70'i gelir vergisinden istisna edilmiş, Cumhurbaşkanı'na ilgili oranı % 100'e kadar artırma sıfıra kadar indirme yetkisi verilmiştir.

İlgili düzenleme 01.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

8. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesinin birinci fıkrasının ( 2 ) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
MADDE 29 "2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler"MADDE 29 "2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının  sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;"

 
Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde  uçuş maksadıyla görevlendirilen, pilotlar ile kabin personeline teşvik amaçlı yapılan ödemeler istisna dışı bırakılmıştır.

İlgili düzenleme 01.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

9. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 76. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31.12.2018" ibaresi "31.12.2023"  şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
Geçici Madde 76 - 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,  31/12/2018 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.Geçici Madde 76 - 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,  31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların Gelir ve Kurumlar Vergisinden müstesna edilmesine ilişkin uygulama 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

10. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinin 22.02 GTİP numaralı sırasındaki "Mal İsmi" sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yer alan "meyveli gazlı içecekler" ibaresi "meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar" şeklinde değiştirilmiş, ilgili kanuna geçici 8. Madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ 8. Madde- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez."​​​

Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılan içecekler ÖTV kapsamından çıkarılmış olup, 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen içecekler ile ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, ceza kesilmeyecek, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Ek- Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun

Saygılarımızla,